නගරය

Montreal

සිතියම පුළුල් කරන්න
පරිවර්තනය කරන්න

නගරය Montreal සංචාරක ආකර්ෂණීය ස්ථාන සහ සිත්ගන්නා ස්ථාන

ඔක්කොම බලන්න ඔක්කොම බලන්න
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Old Port of Montreal

The Old Port of Montreal (French: Vieux-Port de Montréal) is the

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Montreal Botanical Garden

The Montreal Botanical Garden (français. link=no|Jardin botanique de

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Jacques Cartier Bridge

The Jacques Cartier Bridge (French: pont Jacques-Cartier) is a steel

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Mount Royal Chalet

Chalet du Mont-Royal (English. 'Mount Royal Chalet') is a building

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Notre-Dame Basilica (Montreal)

Notre-Dame Basilica (French: Basilique Notre-Dame de Montréal) is a

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Beaver Lake (Montreal)

The Beaver Lake (French: Lac aux Castors) is an artificial basin

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Mary, Queen of the World Cathedral

The Cathedral-Basilica of Mary, Queen of the World (French:

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Rio Tinto Alcan Planetarium

The Rio Tinto Alcan Planetarium (French: Planétarium Rio Tinto Alcan)

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Montreal Science Centre

The Montreal Science Centre is a science museum in Montreal, Quebec,

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Atwater Market

Atwater Market (French: marché Atwater) is a farmers' market located

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Montreal Biodome

The Montreal Biodome (français. 'Biodôme de Montréal') is a fa

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Notre-Dame-de-Bon-Secours Chapel

The Notre-Dame-de-Bon-Secours Chapel (chapelle

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Montreal Biosphère

The Biosphère of Environment Canada is a museum in Montreal dedicated

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Olympic Stadium (Montreal)

The Olympic Stadium (French: Stade olympique) is a multi-purpose

අසල ඇති සියලුම ස්ථාන බලන්න

Montreal වෙත ගුවන් ටිකට් පත්

Sofitel Montreal Golden Mile

ආරම්භ කරමින් $296

Sofitel Montreal Golden Mile

ආරම්භ කරමින් $0

Gite University Bed and Breakfast

ආරම්භ කරමින් $114

LikeAHotel - Les studios sur Drummond

ආරම්භ කරමින් $91

Hotel Ambrose

ආරම්භ කරමින් $118

Best Western Ville-Marie Hotel and Suites

ආරම්භ කරමින් $176

Hotel Plateau Royale

ආරම්භ කරමින් $129

Hôtel Park Avenue

ආරම්භ කරමින් $45

අදහසක් පළ කරන්න
ඉඟි සහ ඉඟි