නගරය

Moscow

සිතියම පුළුල් කරන්න
පරිවර්තනය කරන්න

නගරය Moscow සංචාරක ආකර්ෂණීය ස්ථාන සහ සිත්ගන්නා ස්ථාන

ඔක්කොම බලන්න ඔක්කොම බලන්න
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Moscow Kremlin

The Moscow Kremlin (Russian: Московский Кремль Moskovskiy Krem

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Saint Basil's Cathedral

The Cathedral of Intercession of the Virgin on the Moat

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Большой зал Московской консерватории

Большо́й зал Моско́вской консервато́рии ― конц

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Luzhniki Metro Bridge

Luzhniki Metro Bridge (Russian: Лужнецкий метромос

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Golitsynsky Ponds (Голицынские пруды)

Golitsynsky Ponds (Голицынские пруды) යනු සංචාරක ආකර්ෂණයකි, Lak

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Pont Novoarbatski

Новоарба́тский мост (Кали́нинский мост) — автодорожный мост чер

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Малый Каменный мост

Ма́лый Ка́менный мост — второй из мостов по течению Водоотводно

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Intercession Monastery (Moscow)

Intercession (Pokrovsky) Monastery (Покровский монастырь

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
North River Terminal

The North River Terminal or Rechnoy Vokzal (русский. Речной

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Ленинградский мост (Москва)

Ленингра́дский мост — мост в Северном административном

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Центральный дом литераторов

Центральный дом литераторов — московский клуб писателей,

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Church of St. Nicholas in Khamovniki

Church of Saint Nicholas in Khamovniki (Russian: Церковь Cвятит

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Moscow Botanical Garden of Academy of Sciences

Tsytsin Main Moscow Botanical Garden of Academy of Sciences, founded

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Victory Park (Moscow)

In the 1960s, the Soviet authorities decided to put the area to use as

අසල ඇති සියලුම ස්ථාන බලන්න
Booking.com
Hyatt Regency Moscow Petrovsky Park

ආරම්භ කරමින් $256

Hotel National a Luxury Collection Hotel Moscow

ආරම්භ කරමින් $293

The Ritz-Carlton, Moscow

ආරම්භ කරමින් $1950

Four Seasons Hotel Moscow

ආරම්භ කරමින් $755

Veliy Hotel Mokhovaya Moscow

ආරම්භ කරමින් $102

Landmark Hostel Arbat

ආරම්භ කරමින් $10

Kremlin Lights hostel

ආරම්භ කරමින් $13

Volhonka Hostel

ආරම්භ කරමින් $7

Moscow වෙත ගුවන් ටිකට් පත්

අදහසක් පළ කරන්න
ඉඟි සහ ඉඟි