නගරය

Murmansk

සිතියම පුළුල් කරන්න
පරිවර්තනය කරන්න

නගරය Murmansk සංචාරක ආකර්ෂණීය ස්ථාන සහ සිත්ගන්නා ස්ථාන

ඔක්කොම බලන්න ඔක්කොම බලන්න
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Alyosha Monument, Murmansk

Defenders of the Soviet Arctic during the Great Patriotic War

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Kola Bay Bridge

Kola Bay Bridge (русский. Мост через Кольский залив) across the Kola

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Драматический театр Северного флота

Драматический театр Северного флота — театр в Мурманске.

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Five Corners, Murmansk

Five Corners (русский. 'Пять Углов') is the main square of Murma

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Мурманский океанариум

Мурманский океанариум — океанариум в городе Мурманске, самый северный

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Музей военно-транспортной авиации (Иваново)

Музей Военно-Транспортной Авиации — открыт 14 августа 1984 на терри

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Мурманский областной художественный музей

Мурманский областной художественный музей расположен в первом каменн

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Мурманский областной драматический театр

Мурманский областной драматический театр — драматический театр в М

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Памятник «В честь строителей, погибших в 1941—1945 годах»

Памятник «В честь строителей, погибших в 1941—1945 год

අසල ඇති සියලුම ස්ථාන බලන්න
Booking.com
Azimut Hotel Murmansk

ආරම්භ කරමින් $93

Azimut Hotel Murmansk

ආරම්භ කරමින් $0

Park Inn by Radisson Poliarnie Zori Murmansk

ආරම්භ කරමින් $69

Aurora Borealis Apartments, 2-bedroom, 63m2

ආරම්භ කරමින් $40

Hostel Sailor Cabin

ආරම්භ කරමින් $10

Arctic-Service Hotel

ආරම්භ කරමින් $43

Congress Hotel Meridian

ආරම්භ කරමින් $63

Glarus Hotel

ආරම්භ කරමින් $47

Murmansk වෙත ගුවන් ටිකට් පත්

අදහසක් පළ කරන්න
ඉඟි සහ ඉඟි