නගරය

Neá Skíti

සිතියම පුළුල් කරන්න
පරිවර්තනය කරන්න

නගරය Neá Skíti සංචාරක ආකර්ෂණීය ස්ථාන සහ සිත්ගන්නා ස්ථාන

ඔක්කොම බලන්න ඔක්කොම බලන්න
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Mount Athos

Mount Athos (Ελληνικά. Όρος Άθως, Oros Athos) is a mountain on the

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Monastery of St Panteleimon

'St. Panteleimon Monastery (Greek: Άγιος Παντελεήμων, Aghios Pantelei

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Iviron monastery

Iviron monastery (Greek: Μονή Ιβήρων, Georgian: ივერთა მო

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Great Lavra (Athos)

The Monastery of Great Lavra (Ελληνικά. Μονή Μεγίστης Λα

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Agiou Pavlou monastery

Agiou Pavlou monastery (Ελληνικά. Μονή Αγίου Παύλου) is an Ea

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Osiou Gregoriou monastery

Osiou Grigoriou monastery (Ελληνικά. Μονή Οσίου Γρηγορίου) is an

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Dionysiou monastery

Dionysiou monastery (Ελληνικά. Μονή Διονυσίου) is an Eastern Orthodox

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Simonopetra monastery

Simonopetra Monastery (Ελληνικά. Σιμωνόπετρα, literally: 'Simon'

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Koutloumousiou monastery

Koutloumousiou monastery (Ελληνικά. Μονή Κουτλουμουσ

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Dafni (Athos)

Dafni (Ελληνικά. Δάφνη) is a small settlement in Mount Athos. It is

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Philotheou monastery

Filotheou monastery (Ελληνικά. Μονή Φιλοθέου) is an Eastern Orthodox

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Karakalou monastery

Karakalou monastery (Ελληνικά. Μονή Καρακάλου) is an Eastern Orthodox

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Cheropotamou monastery

Xeropotamou monastery (Greek: Μονή Ξηροποτάμου) is an Eastern Orthod

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Lakkoskiti

Lakkoskiti is the short form name of a small 'monastic village' of not

අසල ඇති සියලුම ස්ථාන බලන්න
Booking.com
Alternative beauty, breathtaking view !

ආරම්භ කරමින් $0

Xenia Ouranoupolis Hotel

ආරම්භ කරමින් $89

Theoxenia Hotel

ආරම්භ කරමින් $115

Hotel Ermioni

ආරම්භ කරමින් $42

Sunset Hotel

ආරම්භ කරමින් $63

Sunrise Hotel

ආරම්භ කරමින් $81

Panorama Spa Hotel

ආරම්භ කරමින් $52

Ayia Marina Suites

ආරම්භ කරමින් $127

Neá Skíti වෙත ගුවන් ටිකට් පත්

අදහසක් පළ කරන්න
ඉඟි සහ ඉඟි