නගරය

New York

සිතියම පුළුල් කරන්න
පරිවර්තනය කරන්න

නගරය New York සංචාරක ආකර්ෂණීය ස්ථාන සහ සිත්ගන්නා ස්ථාන

ඔක්කොම බලන්න ඔක්කොම බලන්න
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Statue of Liberty

The Statue of Liberty (French: Statue de la Liberté), officially

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Gershwin Theatre

The Gershwin Theatre is a Broadway theatre located at 222 West 51st

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Top of The Rock Observation Deck

The observation deck atop the skyscraper, dubbed 'Top of the Rock',

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Museum of the Moving Image (New York City)

The Museum of the Moving Image is a media museum located in Astoria,

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Bronx Zoo

The Bronx Zoo is a zoo located within the Bronx Park in the Bronx

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
The Cloisters

The Cloisters is the branch of the Metropolitan Museum of Art

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Space Shuttle Enterprise

The Space Shuttle Enterprise (Orbiter Vehicle Designation: OV-101) was

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
9/11 Tribute Center

The 9/11 Tribute Center shares personal stories of family members who

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Metropolitan Museum of Art

The Metropolitan Museum of Art is an art museum located on the eastern

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
St. Patrick's Cathedral, New York

Saint Patrick's Cathedral is a

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
New York Botanical Garden

The New York Botanical Garden (NYBG) is a designated national landmark

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Brooklyn Bridge

The Brooklyn Bridge is one of the oldest suspension bridges in the

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
George Washington Bridge

The George Washington Bridge (known informally as the GW Bridge, the

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Queensboro Bridge

The Queensboro Bridge, also known as the 59th Street Bridge, is a

අසල ඇති සියලුම ස්ථාන බලන්න
Booking.com
Lenox Ave Unit 1 by Luxury Living Suites

ආරම්භ කරමින් $397

Upper West Brownstone Unit 1 by Luxury Living Suites

ආරම්භ කරමින් $345

Lenox Ave Unit 2 by Luxury Living Suites

ආරම්භ කරමින් $0

Lenox Unit 3 by Luxury Living Suites

ආරම්භ කරමින් $0

Lenox Ave Unit 4 by Luxury Living Suites

ආරම්භ කරමින් $371

Lenox Ave Garden Unit by Luxury Living Suites

ආරම්භ කරමින් $345

Upper West Brownstone Garden Apt by Luxury Living Suites

ආරම්භ කරමින් $0

Chelsea Art Studio

ආරම්භ කරමින් $0

New York වෙත ගුවන් ටිකට් පත්

අදහසක් පළ කරන්න
ඉඟි සහ ඉඟි