නගරය

Niagara Falls

සිතියම පුළුල් කරන්න
පරිවර්තනය කරන්න

නගරය Niagara Falls සංචාරක ආකර්ෂණීය ස්ථාන සහ සිත්ගන්නා ස්ථාන

ඔක්කොම බලන්න ඔක්කොම බලන්න
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Niagara Falls

The Niagara Falls are voluminous waterfalls on the Niagara River,

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Horseshoe Falls

Horseshoe Falls, also known as Canadian Falls, is the largest of the

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Rainbow Bridge (Niagara Falls)

The Niagara Falls International Rainbow Bridge, commonly known as the

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Niagara Falls Sky Wheel

The Niagara SkyWheel is a 175 feet (53 m) tall Ferris wheel located

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Fort Niagara

Fort Niagara is a fortification originally built to protect the

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Cave of the Winds (New York)

The Cave of the Winds was a natural cave behind Bridal Veil Falls at

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Bird Kingdom

Bird Kingdom, is located in the tourist district of Niagara Falls,

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Fort George, Ontario

Fort George National Historic Site is a historic military structure at

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Brock's Monument

Brock's Monument is a 56-metre (185 ft) column atop Queenston

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Martin's Fantasy Island

Martin's Fantasy Island is an amusement park located in Grand Island,

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
MarineLand

Marineland is a themed amusement and animal exhibition park in the

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Prospect Point Park observation tower

The Prospect Point Park Observation tower is located in Niagara Falls,

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Niagara River

The Niagara River flows north from Lake Erie to Lake Ontario. It forms

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Criminals Hall of Fame

The Criminals Hall of Fame Wax Museum is a wax museum on 5751 Victoria

අසල ඇති සියලුම ස්ථාන බලන්න
Booking.com
Home sweet Home

ආරම්භ කරමින් $25

Sheraton Niagara Falls

ආරම්භ කරමින් $150

Seneca Niagara Resort & Casino

ආරම්භ කරමින් $212

Wyndham Garden at Niagara Falls

ආරම්භ කරමින් $128

Travelodge by Wyndham Niagara Falls Fallsview

ආරම්භ කරමින් $60

Rodeway Inn

ආරම්භ කරමින් $78

Howard Johnson by Wyndham Closest to the Falls and Casino

ආරම්භ කරමින් $74

Redwood Bed and Breakfast

ආරම්භ කරමින් $116

Niagara Falls වෙත ගුවන් ටිකට් පත්

අදහසක් පළ කරන්න
ඉඟි සහ ඉඟි