නගරය

Ottawa

සිතියම පුළුල් කරන්න
පරිවර්තනය කරන්න

නගරය Ottawa සංචාරක ආකර්ෂණීය ස්ථාන සහ සිත්ගන්නා ස්ථාන

ඔක්කොම බලන්න ඔක්කොම බලන්න
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Notre-Dame Cathedral Basilica, Ottawa

The Notre-Dame Cathedral Basilica is an ecclesiastic basilica in

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
National Gallery of Canada

The National Gallery of Canada (français. 'Musée des beaux arts du C

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Château Laurier

The Fairmont Château Laurier is a landmark hotel in downtown Ottawa,

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Canadian War Museum

The Canadian War Museum (CWM) (Musée canadien de la guerre (MCG)) is

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Rideau Hall

Rideau Hall is, since 1867, the official residence of the Governor

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Hog's Back Falls

The Hog's Back Falls, officially known as the Prince of Wales Falls,

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Canada Aviation and Space Museum

The Canada Aviation and Space Museum (français. 'Musée de l'Aviation e

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Rideau Falls

The Rideau Falls are two waterfalls located in Ottawa, Canada where

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Alexandra Bridge

The Royal Alexandra Interprovincial Bridge is a steel truss cantilever

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Confederation Park

Confederation Park (French: Parc de la Confédération) is a park in d

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Mackenzie King Bridge

The Mackenzie King Bridge is a bridge in Ottawa, Ontario, Canada.

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Centennial Flame

Located on Parliament Hill in Ottawa, Ontario, Canada, the Centennial

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Library and Archives Canada

Library and Archives Canada (in French: Bibliothèque et Archives

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Chaudière Falls

The Chaudière Falls are a set of cascades and waterfall in the centre

අසල ඇති සියලුම ස්ථාන බලන්න
Booking.com
Albert at Bay Suite Hotel

ආරම්භ කරමින් $230

Delta Hotels Ottawa City Centre

ආරම්භ කරමින් $292

Delta Hotels by Marriott Ottawa City Centre

ආරම්භ කරමින් $249

Alt Hotel Ottawa

ආරම්භ කරමින් $128

Ottawa Marriott Hotel

ආරම්භ කරමින් $402

Radisson Hotel Ottawa Parliament Hill

ආරම්භ කරමින් $246

Best Western Plus Ottawa Downtown Suites

ආරම්භ කරමින් $233

The Business Inn

ආරම්භ කරමින් $84

Ottawa වෙත ගුවන් ටිකට් පත්

අදහසක් පළ කරන්න
ඉඟි සහ ඉඟි