නගරය

Paris

සිතියම පුළුල් කරන්න
පරිවර්තනය කරන්න

නගරය Paris සංචාරක ආකර්ෂණීය ස්ථාන සහ සිත්ගන්නා ස්ථාන

ඔක්කොම බලන්න ඔක්කොම බලන්න
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
අයිෆල් කුළුණ

අයිෆල් කුළුණ යනු පැරීසියේ පිහිටා ඇති යකඩ කුළුණකි. ඇන්ටනාව සමග කුළුණේ

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Arc de Triomphe du Carrousel

The Arc de Triomphe du Carrousel is a triumphal arch in Paris, France.

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Musée de l'Orangerie

The Musée de l'Orangerie is an art gallery of impressionist and

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Pont Neuf

The Pont Neuf (French for 'New Bridge') is the oldest standing bridge

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Arc de Triomphe

The Arc de Triomphe is a monument in Paris, France that stands in the

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Basilique du Sacré-Cœur, Paris

The Basilica of the Sacred Heart of Jesus of Paris, commonly known as

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Musée d'Orsay

The Musée d'Orsay is a museum in Paris, France, on the left bank of

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Sainte-Chapelle

La Sainte-Chapelle (English: The Holy Chapel) is a Gothic chapel on

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Trocadéro

The Trocadéro, (Шаблон:IPA-fr), site of the Palais de Chaillot, Шаблон

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Cathédrale Saint-Louis des Invalides

Cathédrale Saint-Louis des Invalides යනු සංචාරක ආකර්ෂණයකි, Roman C

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Élysée Palace

The Élysée Palace (French: Palais de l'Élysée) is the official res

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Pont Royal

The Pont Royal is a bridge crossing the river Seine in Paris. It is

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Église Saint-Eustache, Paris

L’église Saint-Eustache is a church in the Ier arrondissement of Pa

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
ලූර් කෞතුකාගාරය

මියුසී ඩු ලූර්—ඉංග්‍රීසි බසින් ලූර් මියුසියම් හෝ සරල ලෙසින් ද ලූර්—ය

අසල ඇති සියලුම ස්ථාන බලන්න
Booking.com
Magnificent Studio Heart of Paris

ආරම්භ කරමින් $87

Melia Paris Notre-Dame

ආරම්භ කරමින් $678

Hotel Les Rives de Notre Dame

ආරම්භ කරමින් $606

Hotel Du Parc Saint-Severin

ආරම්භ කරමින් $308

Hotel Le Notre Dame

ආරම්භ කරමින් $299

Hotel Henri IV Rive Gauche

ආරම්භ කරමින් $249

Albe Hotel Saint-Michel

ආරම්භ කරමින් $306

Hotel Esmeralda

ආරම්භ කරමින් $99

Paris වෙත ගුවන් ටිකට් පත්

අදහසක් පළ කරන්න
ඉඟි සහ ඉඟි