නගරය

Perth

සිතියම පුළුල් කරන්න
පරිවර්තනය කරන්න

නගරය Perth සංචාරක ආකර්ෂණීය ස්ථාන සහ සිත්ගන්නා ස්ථාන

ඔක්කොම බලන්න ඔක්කොම බලන්න
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Perth Zoo

The Perth Zoo is a zoo in South Perth, Western Australia.

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Adventure World

Adventure World is a theme park in Perth, Western Australia. It is

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Aquarium of Western Australia

AQWA The Aquarium of Western Australia is a privately owned aquarium

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Fremantle War Memorial

The Fremantle War Memorial is a war memorial located on Monument Hill

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Swan Bells

The Swan Bells are a set of 18 bells hanging in a specially built

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Old Mill, Perth

The Old Mill (Shenton’s Mill) is a restored tower mill located on M

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Barracks Arch

The Barracks' Arch is located on the corner of Malcolm and Elder

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Lake Hillier

Lake Hillier, is a lake on Middle Island, the largest of the islands

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Lesmurdie Falls

The Mundy Regional Park is a regional park located on the western edge

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Gledden Building

The Gledden Building is an Art Deco building in Perth, Western

අසල ඇති සියලුම ස්ථාන බලන්න
Booking.com
Adina Apartment Hotel Perth Barrack Plaza

ආරම්භ කරමින් $141

QT Perth

ආරම්භ කරමින් $151

WA Stay Apartments

ආරම්භ කරමින් $0

Kangaroo Inn

ආරම්භ කරමින් $24

Miss Maud Swedish Hotel

ආරම්භ කරමින් $99

Perth City YHA

ආරම්භ කරමින් $17

Akara Hotel

ආරම්භ කරමින් $20

Pensione Hotel Perth ? by 8Hotels

ආරම්භ කරමින් $85

Perth වෙත ගුවන් ටිකට් පත්

අදහසක් පළ කරන්න
ඉඟි සහ ඉඟි