නගරය

Peschiera del Garda

සිතියම පුළුල් කරන්න
පරිවර්තනය කරන්න

නගරය Peschiera del Garda සංචාරක ආකර්ෂණීය ස්ථාන සහ සිත්ගන්නා ස්ථාන

ඔක්කොම බලන්න ඔක්කොම බලන්න
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Castello Scaligero (Sirmione)

Замок Скалігерів (італ. Castello Scaligero) —

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Grottoes of Catullus

Grottoes of Catullus is the name given to the ruins of a Roman villa

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Terme di Sirmione

Terme di Sirmione යනු සංචාරක ආකර්ෂණයකි, Spa wa

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Gardaland

Gardaland is the third-most-popular theme park in Europe and is

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Museo Nicolis

Il Museo Nicolis è un museo privato italiano che riunisce numerose

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Verona Villafranca Airport

Verona Villafranca Airport Шаблон:Airport codes, also known as Valer

අසල ඇති සියලුම ස්ථාන බලන්න
Booking.com
Palazzo Ai Capitani

ආරම්භ කරමින් $229

Hotel Bella Peschiera

ආරම්භ කරමින් $84

Green Park Hotel

ආරම්භ කරමින් $92

Hotel San Marco

ආරම්භ කරමින් $162

Easy Apartments Peschiera - T6B3

ආරම්භ කරමින් $0

Hotel Al Fiore

ආරම්භ කරමින් $121

Hotel Johnson

ආරම්භ කරමින් $64

Camping Bella Italia

ආරම්භ කරමින් $77

Peschiera del Garda වෙත ගුවන් ටිකට් පත්

අදහසක් පළ කරන්න
ඉඟි සහ ඉඟි