නගරය

Prague

සිතියම පුළුල් කරන්න
පරිවර්තනය කරන්න

නගරය Prague සංචාරක ආකර්ෂණීය ස්ථාන සහ සිත්ගන්නා ස්ථාන

ඔක්කොම බලන්න ඔක්කොම බලන්න
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
State Opera (Prague)

The State Opera (Czech: Státní opera), is an opera house in Prague, C

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
St. Nicholas Church (Staré Město)

The Church of Saint Nicholas (Czech: Kostel svatého Mikuláše) is a La

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Prague Castle

Prague Castle (Pražský hrad, former Austrian: Prager Burg) is a c

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
St. Vitus Cathedral

Saint Vitus's Cathedral (Katedrála svatého Víta) is a Roman Ca

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Petřín Lookout Tower

The Petřínská rozhledna (Petřín lookout tower) is a 60 metre high stee

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Rudolfinum

The Rudolfinum is a music auditorium and one of the most important

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Strahov Monastery

Strahov Monastery is a Premonstratensian abbey in Prague.

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Charles Bridge

The Charles Bridge (Czech: Karlův most) is a famous historic bridge

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Prague Castle View Point

Prague Castle View Point යනු සංචාරක ආකර්ෂණයකි, Scenic

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Powder Gate

Powder Gate (Czech: Prašná brána) is a gothic gate in Prague, Czech Re

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
National Technical Museum (Prague)

The National Technical Museum in Prague is the largest institution

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Petřín

Petřín (327 m) is a hill in the center of Prague, Czech Republic. It r

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Estates Theatre

The Estates Theatre or Stavovské divadlo is a historic theatre in

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Musical Theatre Karlín

Musical Theatre Karlín (Czech: Hudební divadlo Karlín) is a theatre in

අසල ඇති සියලුම ස්ථාන බලන්න
Booking.com
Ventana Hotel

ආරම්භ කරමින් $197

Old Town Square Hotel & Residence

ආරම්භ කරමින් $356

Hotel Lippert

ආරම්භ කරමින් $141

Grand Hotel Praha

ආරම්භ කරමින් $302

Hotel Cerny Slon

ආරම්භ කරමින් $117

Dusni Apartments

ආරම්භ කරමින් $93

U T?í Bubn?

ආරම්භ කරමින් $107

Apartments Týnská 7

ආරම්භ කරමින් $115

Prague වෙත ගුවන් ටිකට් පත්

අදහසක් පළ කරන්න
ඉඟි සහ ඉඟි