නගරය

Rija

සිතියම පුළුල් කරන්න
පරිවර්තනය කරන්න

නගරය Rija සංචාරක ආකර්ෂණීය ස්ථාන සහ සිත්ගන්නා ස්ථාන

ඔක්කොම බලන්න ඔක්කොම බලන්න
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Freedom Monument

The Freedom Monument (latvian: Brīvības piemineklis) is a memorial l

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Riga Motor Museum

Riga Motor Museum (Latvian: Rīgas motormuzejs) is the biggest antique

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Kyšezeras

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Riga Zoo

Riga Zoo is a city-owned zoo in Riga, Latvia. It is located in

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Nativity Cathedral, Riga

The Nativity of Christ Cathedral (Latvian: Kristus Piedzimšanas

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
House of the Blackheads

House of the Blackheads (Latvian: Melngalvju nams, German:

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Shroud Bridge

The Shroud Bridge (Latvian: Vanšu tilts) in Riga is a cable-stayed

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Riga Cathedral

Riga Cathedral (Latvian: Rīgas Doms) is the Protestant Cathedral in

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Southern Bridge

The Southern Bridge (Latvian: Dienvidu tilts) crosses the Daugava

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Vērmanes Garden

Vērmanes Garden (Latvian: Vērmanes dārzs) is the oldest public ga

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Stone Bridge, Riga

The Stone Bridge (Latvian: Akmens tilts) in Riga is a bridge that

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Laima Clock

The Laima Clock (Latvian: Laimas pulkstenis) is a landmark in central

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Riga Radio and TV Tower

]]The Riga Radio and TV Tower (Latvian: Rīgas radio un televīzijas t

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Riga Castle

Riga Castle (Latvian: Rīgas pils) is a castle on the banks of River

අසල ඇති සියලුම ස්ථාන බලන්න
Booking.com
Royal Square Hotel & Suites

ආරම්භ කරමින් $162

Hotel Garden Palace

ආරම්භ කරමින් $76

St. Peter's Boutique Hotel

ආරම්භ කරමින් $168

Rixwell Old Riga Palace

ආරම්භ කරමින් $68

Radi Un Draugi

ආරම්භ කරමින් $124

Hotel Justus

ආරම්භ කරමින් $115

Neiburgs Hotel

ආරම්භ කරමින් $286

Grand Boutique Ekes Konvents Hotel

ආරම්භ කරමින් $75

Rija වෙත ගුවන් ටිකට් පත්

අදහසක් පළ කරන්න
ඉඟි සහ ඉඟි