නගරය

Rio de Janeiro

සිතියම පුළුල් කරන්න
පරිවර්තනය කරන්න

නගරය Rio de Janeiro සංචාරක ආකර්ෂණීය ස්ථාන සහ සිත්ගන්නා ස්ථාන

ඔක්කොම බලන්න ඔක්කොම බලන්න
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Parque das Ruínas

The Centro Cultural Municipal Parque das Ruínas, or simply Parque das

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Fort Copacabana

Fort Copacabana (Portuguese: Forte de Copacabana, IPA: ]) is a

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Teatro Municipal (Rio de Janeiro)

The Theatro Municipal (Municipal Theatre) of Rio de Janeiro is located

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Corcovado

Corcovado (Portuguese pronunciation: [koɾkoˈvadu]), meaning '

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Pedra do Arpoador

Pedra do Arpoador යනු සංචාරක ආකර්ෂණයකි, Scenic

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Statue of Christ the Redeemer

Christ the Redeemer (Portuguese: Cristo Redentor) is a statue of Jesus

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Copacabana (Rio de Janeiro)

Copacabana is a borough located in the southern zone of the city Rio

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Rio de Janeiro Botanical Garden

The Rio de Janeiro Botanical Garden or Jardim Botânico is located at

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Museum of Tomorrow

The Museum of Tomorrow (português. Museu do Amanhã) is a science m

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Escadaria Selarón

Escadaria Selarón, also known as the 'Selaron Steps', is a set of

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Museo de Arte de Río

Museu de Arte do Rio (MAR) é um museu do Rio de Janeiro, inaugurado

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Paço Imperial

The Paço Imperial (Brazilian Portuguese: ], European P

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Rio–Niterói bridge

The Rio-Niterói Bridge is a Box girder bridge that connects the

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Rio de Janeiro Cathedral

The Cathedral of Rio de Janeiro (Portuguese: Catedral Metropolitana do

අසල ඇති සියලුම ස්ථාන බලන්න
Booking.com
Américas Granada Hotel

ආරම්භ කරමින් $39

Windsor Guanabara

ආරම්භ කරමින් $124

Ibis Rio de Janeiro Centro

ආරම්භ කරමින් $50

Rio's Presidente Hotel

ආරම්භ කරමින් $31

Belga Hotel

ආරම්භ කරමින් $28

Hotel Pouso Real

ආරම්භ කරමින් $22

Ibis Budget Rio de Janeiro Centro

ආරම්භ කරමින් $33

Hotel Carioca

ආරම්භ කරමින් $20

Rio de Janeiro වෙත ගුවන් ටිකට් පත්

අදහසක් පළ කරන්න
ඉඟි සහ ඉඟි