නගරය

Rosario

සිතියම පුළුල් කරන්න
පරිවර්තනය කරන්න

නගරය Rosario සංචාරක ආකර්ෂණීය ස්ථාන සහ සිත්ගන්නා ස්ථාන

ඔක්කොම බලන්න ඔක්කොම බලන්න
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
National Flag Memorial (Argentina)

The National Flag Memorial (Spanish, Monumento Nacional a la Bandera)

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Teatro El Círculo

Teatro El Círculo is a theater in Rosario, Argentina.

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Parque de España

The Parque de España (Park of Spain) is an urban complex in Rosario,

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Juan B. Castagnino Fine Arts Museum

The Juan B. Castagnino Fine Arts Museum (in Spanish, Museo de Bellas

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Cathedral Basilica of Our Lady of the Rosary

The Cathedral Basilica Shrine of Our Lady of the Rosary is a minor

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Museum of Contemporary Art of Rosario

The Museum of Contemporary Art of Rosario (Spanish, Museo de Arte

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Municipal Museum of the City (Rosario)

The Museum of the City (in Spanish, Museo de la Ciudad) is a museum in

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Palacio de los Leones

Palacio de los Leones (Spanish, Palace of the Lions) is the name of

අසල ඇති සියලුම ස්ථාන බලන්න
Booking.com
Hotel Solans Presidente

ආරම්භ කරමින් $56

Hotel Solans Libertador

ආරම්භ කරමින් $46

Hotel Plaza Del Sol

ආරම්භ කරමින් $60

Esplendor Savoy Rosario

ආරම්භ කරමින් $75

Roberta Rosa De Fontana Suites

ආරම්භ කරමින් $36

Hotel Plaza

ආරම්භ කරමින් $49

Majestic Hotel Rosario

ආරම්භ කරමින් $41

Hotel Solans Republica

ආරම්භ කරමින් $47

Rosario වෙත ගුවන් ටිකට් පත්

අදහසක් පළ කරන්න
ඉඟි සහ ඉඟි