නගරය

Salou

සිතියම පුළුල් කරන්න
පරිවර්තනය කරන්න

නගරය Salou සංචාරක ආකර්ෂණීය ස්ථාන සහ සිත්ගන්නා ස්ථාන

ඔක්කොම බලන්න ඔක්කොම බලන්න
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
PortAventura

PortAventura is a theme park in site the resort of Portaventura,

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Tarragona Amphitheatre

Tarragona Amphitheatre is a Roman amphitheatre in the city of

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Aqüeducte de les Ferreres

The Aqüeducte de les Ferreres (also known as Pont del Diable,

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Costa Daurada

The Costa Daurada (English: Golden Coast or Coast of Gold, Spanish:

අසල ඇති සියලුම ස්ථාන බලන්න
Booking.com
Hotel Best Da Vinci Royal

ආරම්භ කරමින් $145

H10 Vintage Salou

ආරම්භ කරමින් $113

Apartamentos Best Michelangelo

ආරම්භ කරමින් $107

Alboran Apartaments

ආරම්භ කරමින් $177

Bertur Alboran

ආරම්භ කරමින් $0

Alboran Premium Arysal

ආරම්භ කරමින් $120

Les Dalies Apartamentos

ආරම්භ කරමින් $94

Apartamento Formentor Arysal

ආරම්භ කරමින් $51

Salou වෙත ගුවන් ටිකට් පත්

අදහසක් පළ කරන්න
ඉඟි සහ ඉඟි