නගරය

Salvador

සිතියම පුළුල් කරන්න
පරිවර්තනය කරන්න

නගරය Salvador සංචාරක ආකර්ෂණීය ස්ථාන සහ සිත්ගන්නා ස්ථාන

ඔක්කොම බලන්න ඔක්කොම බලන්න
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Faro de la Barra

Mnara wa taa wa Barra ni mnara wa taa wa pili kujengwa huko Barra. Wa

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Church of Nosso Senhor do Bonfim, Salvador

The Church of Nosso Senhor do Bonfim (Portuguese: Igreja de Nosso

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Cathedral Basilica of Salvador

The Cathedral Basilica of Salvador (Catedral Basílica de Salvador),

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Dique do Tororó

O Dique do Tororó é o único manancial natural da cidade de Sa

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Salvador, Bahia

Salvador (historic name, São Salvador da Baía de Todos os Santos, in E

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Farol de Itapuã

O farol de Itapuã ou farol da Ponta de Itapuã é um farol em Sa

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Elevador Lacerda

The Lacerda Elevator (Elevador Lacerda) is a public urban elevator

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Mercado Modelo (Salvador de Bahía)

O Mercado Modelo é um mercado de artesanato localizado na cidade de

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Historic Center of Salvador

The Historic Center (US) or Centre (UK; Portuguese: Centro Histórico)

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Praia de Amaralina

A praia de Amaralina está situada no bairro da Amaralina, na capital

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Church and Convent of Our Lady of Mount Carmel

The Church and Convent of Our Lady of Mount Carmel (Portuguese: Igreja

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Deputado Luís Eduardo Magalhães International Airport

Salvador-Deputado Luís Eduardo Magalhães International Airport (

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Parish Church of Our Lady of Pilar

The Parish Church of Our Lady of Pilar (Portuguese: Igreja Matriz de

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Chapel of the Holy Body

The Chapel of the Holy Body (Portuguese: Capela do Corpo Santo, Capela

අසල ඇති සියලුම ස්ථාන බලන්න
Booking.com
Hotel Casa do Amarelindo

ආරම්භ කරමින් $94

Studio do Carmo Boutique Hotel

ආරම්භ කරමින් $29

Luna Bahia Boutique Pousada

ආරම්භ කරමින් $32

Hotel Pelourinho

ආරම්භ කරමින් $24

Pousada Meson

ආරම්භ කරමින් $19

Pousada Solar dos Romanos

ආරම්භ කරමින් $25

Irawo Hotel

ආරම්භ කරමින් $31

Hotel Sobrado 25

ආරම්භ කරමින් $9

Salvador වෙත ගුවන් ටිකට් පත්

අදහසක් පළ කරන්න
ඉඟි සහ ඉඟි