නගරය

San Francisco

සිතියම පුළුල් කරන්න
පරිවර්තනය කරන්න

නගරය San Francisco සංචාරක ආකර්ෂණීය ස්ථාන සහ සිත්ගන්නා ස්ථාන

ඔක්කොම බලන්න ඔක්කොම බලන්න
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
San Francisco Museum of Modern Art

The San Francisco Museum of Modern Art (SFMOMA) is a modern art museum

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Asian Art Museum (San Francisco)

The Asian Art Museum of San Francisco – Chong-Moon Lee Center for A

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
San Francisco Botanical Garden

The San Francisco Botanical Garden (formerly Strybing Arboretum) is a

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Walt Disney Family Museum

The Walt Disney Family Museum (WDFM) is an American museum that

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Palace of Fine Arts

The Palace of Fine Arts in the Marina District of San Francisco,

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Twin Peaks (San Francisco)

The Twin Peaks are two prominent hills with an elevation of about 925

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
California Academy of Sciences

The California Academy of Sciences is among the largest museums of

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Alcatraz Island

Alcatraz Island, commonly referred to as simply Alcatraz or locally as

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
ගෝල්ඩන් ගේට් පාලම

ප්‍රවර්ගය:Use mdy dates from July 2014 ප්‍රවර්ගය:සැකිල්ල

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Ocean Beach, San Francisco

Ocean Beach is a beach that runs along the west coast of San

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Louise M. Davies Symphony Hall

Louise M. Davies Symphony Hall, the concert hall component of the San

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Grace Cathedral, San Francisco

Grace Cathedral is an Episcopal cathedral located on Nob Hill in San

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Conservatory of Flowers

The Conservatory of Flowers is a large botanical greenhouse in San

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Legion of Honor (museum)

The Legion of Honor (formerly known as the The California Palace of

අසල ඇති සියලුම ස්ථාන බලන්න
Booking.com
Pacific Remedy Penthouse - Twitter Square, a Tritium Premier Collection

ආරම්භ කරමින් $591

Inn at the Opera

ආරම්භ කරමින් $298

Hotel Whitcomb

ආරම්භ කරමින් $337

Holiday Inn Civic Center

ආරම්භ කරමින් $566

Sleep Over Sauce

ආරම්භ කරමින් $0

Travelodge by Wyndham San Francisco Central

ආරම්භ කරමින් $197

SOMA Park Inn - Civic Center

ආරම්භ කරමින් $199

Days Inn by Wyndham San Francisco Downtown/Civic Cntr Area

ආරම්භ කරමින් $318

San Francisco වෙත ගුවන් ටිකට් පත්

අදහසක් පළ කරන්න
ඉඟි සහ ඉඟි