නගරය

San Ildefanso

සිතියම පුළුල් කරන්න
පරිවර්තනය කරන්න

නගරය San Ildefanso සංචාරක ආකර්ෂණීය ස්ථාන සහ සිත්ගන්නා ස්ථාන

ඔක්කොම බලන්න ඔක්කොම බලන්න
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Alcázar of Segovia

The Alcázar of Segovia (literally, Segovia Castle) is a stone

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Aqueduct of Segovia

The Aqueduct of Segovia (or more precisely, the aqueduct bridge) is a

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Segovia Cathedral

Segovia Cathedral is a Roman Catholic religious church in Segovia,

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Royal Palace of La Granja de San Ildefonso

The Royal Palace of La Granja de San Ildefonso (Spanish: Palacio Real

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
La Granja palace

The Royal Palace of La Granja de San Ildefonso is an 18th century

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Royal Palace of Riofrío

The Royal Palace of Riofrío (español. Palacio Real de Riofrío) is on

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Casa de los Picos

La Casa de los Picos (littéralement, Maison des Pics) est un é

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Convento de San Juan de la Cruz (Segovia)

El convento de San Juan de la Cruz es un convento de la ciudad

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Tower of San Esteban

The Tower of San Esteban (Spanish: Torre de San Esteban) is a tower

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Monastery of Santa María del Parral

Monastery of Saint Mary of Parral (Spanish: Monasterio de Santa María

අසල ඇති සියලුම ස්ථාන බලන්න
Booking.com
Parador de la Granja

ආරම්භ කරමින් $99

Hotel Cándido

ආරම්භ කරමින් $89

Hotel San Antonio el Real

ආරම්භ කරමින් $156

Puerta de Segovia

ආරම්භ කරමින් $87

Hotel Sercotel Infanta Isabel

ආරම්භ කරමින් $75

Apartamentos Turisticos Veladiez

ආරම්භ කරමින් $51

Complejo Hostelero Venta Magullo

ආරම්භ කරමින් $38

The Factory Residence Hall

ආරම්භ කරමින් $57

San Ildefanso වෙත ගුවන් ටිකට් පත්

අදහසක් පළ කරන්න
ඉඟි සහ ඉඟි