නගරය

Santa Cristina in Val Gardena

සිතියම පුළුල් කරන්න
පරිවර්තනය කරන්න

නගරය Santa Cristina in Val Gardena සංචාරක ආකර්ෂණීය ස්ථාන සහ සිත්ගන්නා ස්ථාන

ඔක්කොම බලන්න ඔක්කොම බලන්න
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Alta Badia

Alta Badia is a ski resort in the Dolomites of northern Italy, in the

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Val Gardena

Val Gardena (deut.: Gröden; Ladin: Gherdëina) is a valley in the D

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Saslong

La Saslong (dal ladino Saslonch) è una pista da sci che scende dai

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Prösels Castle

The Prösels Castle (German: Schloss Prösels; Italian: Castello di P

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Raschötzer Bahn

La funicolare Rasciesa (in ted. Raschötzer Bahn) è una funicolare a b

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Säben Abbey

Säben Abbey (Italian: Monastero di Sabiona, German: Kloster Säben) i

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Fischburg

Il Castel Gardena (in tedesco Fischburg o in gardenese 'I Ciastèl),

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Burg Wolkenstein (Südtirol)

Il castel Wolkenstein, (in tedesco Burg Wolkenstein), è un castello

අසල ඇති සියලුම ස්ථාන බලන්න

Santa Cristina in Val Gardena හි හෝටල්

සියලුම හෝටල් බලන්න ඔක්කොම බලන්න
Booking.com
Hotel Interski

ආරම්භ කරමින් $97

Villa Martha - Adults Only Hotel

ආරම්භ කරමින් $127

Hotel Wolkenstein

ආරම්භ කරමින් $173

Hotel Sochers Club

ආරම්භ කරමින් $355

Residence Boè

ආරම්භ කරමින් $80

Christeinerhof

ආරම්භ කරමින් $63

Residence Lores

ආරම්භ කරමින් $91

Smart Hotel Saslong

ආරම්භ කරමින් $99

Santa Cristina in Val Gardena වෙත ගුවන් ටිකට් පත්

අදහසක් පළ කරන්න
ඉඟි සහ ඉඟි