නගරය

Santiago

සිතියම පුළුල් කරන්න
පරිවර්තනය කරන්න

නගරය Santiago සංචාරක ආකර්ෂණීය ස්ථාන සහ සිත්ගන්නා ස්ථාන

ඔක්කොම බලන්න ඔක්කොම බලන්න
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Cumbre del Cerro San Cristóbal

Cumbre del Cerro San Cristóbal යනු සංචාරක ආකර්ෂණයකි, Scenic

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Museo Chileno de Arte Precolombino

The Museo Chileno de Arte Precolombino (Chilean Museum of

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Iglesia San Agustín, Chile

Iglesia de San Agustín — Our Lady of Grace, commonly known as Ch

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
San Cristóbal Hill

Cerro San Cristóbal (Tupahue, San Cristóbal Hill) is a hill in n

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Sky Costanera

Sky Costanera යනු සංචාරක ආකර්ෂණයකි, Scenic

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Municipal Theater of Santiago

The Municipal Theater is the most important stage theatre and opera

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
La Moneda Palace

Palacio de La Moneda (Spanish: Mint Palace), or simply La Moneda, is

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Centro Cultural Palacio de La Moneda

Centro Cultural Palacio de La Moneda ('Palacio de La Moneda Cultural

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Fantasilandia

Fantasilandia is a Chilean amusement park. The park opened in 1978 and

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Parque de las Esculturas

El Parque de las Esculturas de Providencia es un museo al aire libre

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Santiago Metropolitan Park

The Santiago Metropolitan Park is an urban park located within the

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Quinta Normal Park

Quinta Normal Park is an urban park in the city of Santiago, Chile.

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Teatro Oriente

El Teatro Oriente es un teatro ubicado en la comuna de Providencia, en

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Castillo Hidalgo

El Castillo Hidalgo es una edificación ubicada en la cima del cerro

අසල ඇති සියලුම ස්ථාන බලන්න
Booking.com
Hotel Plaza San Francisco

ආරම්භ කරමින් $164

Luna Suite Apartments

ආරම්භ කරමින් $67

Hotel Fundador

ආරම්භ කරමින් $89

Hotel Plaza Londres 77

ආරම්භ කරමින් $76

Hotel Londres 35

ආරම්භ කරමින් $50

HL Departamentos

ආරම්භ කරමින් $50

Rent A Home Ejercito

ආරම්භ කරමින් $77

Novapark

ආරම්භ කරමින් $76

Santiago වෙත ගුවන් ටිකට් පත්

අදහසක් පළ කරන්න
ඉඟි සහ ඉඟි