නගරය

São Paulo

සිතියම පුළුල් කරන්න
පරිවර්තනය කරන්න

නගරය São Paulo සංචාරක ආකර්ෂණීය ස්ථාන සහ සිත්ගන්නා ස්ථාන

ඔක්කොම බලන්න ඔක්කොම බලන්න
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Monument to the Independence of Brazil

The Monument to the Independence of Brazil (Portuguese: Monumento à

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Museu Paulista

The Museu Paulista of the University of São Paulo (commonly known in

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Theatro Municipal (São Paulo)

Municipal Theatre of São Paulo is a theatre in São Paulo, Brazil. It i

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Sala São Paulo

The Julio Prestes Cultural Center, which is located in the old Julio

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Mosteiro de São Bento (São Paulo)

Mosteiro de São Bento (in Portuguese: São Bento Monastery) is a c

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Igreja Nossa Senhora do Brasil

Igreja Nossa Senhora do Brasil is a church located in São Paulo,

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Pinacoteca do Estado de São Paulo

The Pinacoteca do Estado de São Paulo (Portuguese for 'pinacotheca of

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Credicard Hall

Credicard Hall is a music theater in the city of São Paulo, state of

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
São Paulo Museum of Modern Art

The São Paulo Museum of Modern Art, (Portuguese: Museu de Arte

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Beco do Batman

Beco do Batman (English: Batman's Alley) is the nickname for the area

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Obelisk of São Paulo

Obelisk of São Paulo is an obelisk in Ibirapuera Park in the city of

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Museu do Futebol

__DISAMBIG__

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
São Paulo Museum of Art

The São Paulo Museum of Art (in Portuguese, Museu de Arte de São P

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Latin America Memorial

The Latin America Memorial (in Portuguese, Memorial da América

අසල ඇති සියලුම ස්ථාන බලන්න
Booking.com
Hotel Boulevard Inn São Paulo

ආරම්භ කරමින් $48

Hotel Excelsior

ආරම්භ කරමින් $56

Marabá Palace Hotel

ආරම්භ කරමින් $63

Cinelandia Hotel

ආරම්භ කරමින් $36

Hotel São Paulo Inn

ආරම්භ කරමින් $39

Hotel Nobilis

ආරම්භ කරමින් $35

Plaza Hotel

ආරම්භ කරමින් $21

Hotel Joamar

ආරම්භ කරමින් $35

São Paulo වෙත ගුවන් ටිකට් පත්

අදහසක් පළ කරන්න
ඉඟි සහ ඉඟි