නගරය

Seoul

සිතියම පුළුල් කරන්න
පරිවර්තනය කරන්න

නගරය Seoul සංචාරක ආකර්ෂණීය ස්ථාන සහ සිත්ගන්නා ස්ථාන

ඔක්කොම බලන්න ඔක්කොම බලන්න
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Olympic Park, Seoul

Seoul Olympic Park, shortened to Olpark, is an Olympic Park built to

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Cheonggyecheon Stream (청계천)

Cheonggyecheon Stream (청계천) යනු සංචාරක ආකර්ෂණයකි, Entertainmen

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
National Museum of Korea

The National Museum of Korea is the flagship museum of Korean history

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
COEX Mall

COEX Mall is an underground shopping mall located in Gangnam-gu Seoul,

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Gyeongbokgung

Gyeongbokgung, also known as Gyeongbokgung Palace or Gyeongbok Palace,

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Bongeunsa

Bongeunsa is a Buddhist temple located in Samseong-dong, Gangnam-gu in

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Gwanghwamun

Gwanghwamun (Hangul: 광화문; hanja: 光化門) is the main and largest gate

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Deoksugung

Deoksugung, also known as Gyeongun-gung, Deoksugung Palace, or Deoksu

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
N Seoul Tower

N Seoul Tower is a communication and observation tower located in

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Gwangjang Market

Gwangjang Market (Korean: 광장시장), previously Dongdae

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Leeum, Samsung Museum of Art

The Leeum, Samsung Museum of Art is a museum in Hannam-dong,

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
National Palace Museum of Korea

National Palace Museum of Korea is a national museum of South Korea

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Dongdaemun Design Plaza

The Dongdaemun Design Plaza, also called the DDP, is a major urban

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Sungnyemun

Sungnyemun or more commonly known as Namdaemun is a historic gate

අසල ඇති සියලුම ස්ථාන බලන්න
Booking.com
Lotte Hotel Seoul Main Tower

ආරම්භ කරමින් $232

THE PLAZA Seoul, Autograph Collection

ආරම්භ කරමින් $199

Arban Hotel

ආරම්භ කරමින් $0

President Hotel

ආරම්භ කරමින් $89

New Kukje Hotel

ආරම්භ කරමින් $82

New Seoul Hotel

ආරම්භ කරමින් $63

Hotel Boutique 9

ආරම්භ කරමින් $94

24 Guesthouse Seoul City Hall

ආරම්භ කරමින් $20

Seoul වෙත ගුවන් ටිකට් පත්

අදහසක් පළ කරන්න
ඉඟි සහ ඉඟි