නගරය

Stockholm

සිතියම පුළුල් කරන්න
පරිවර්තනය කරන්න

නගරය Stockholm සංචාරක ආකර්ෂණීය ස්ථාන සහ සිත්ගන්නා ස්ථාන

ඔක්කොම බලන්න ඔක්කොම බලන්න
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Stockholm City Hall

The Stockholm City Hall (Swedish: Stockholms stadshus or Stadshuset

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Djurgårdsbron

Djurgårdsbron (Swedish: 'The Djurgården Bridge') is a bridge in c

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Riksdag

The Riksdag (svenska. riksdagen or Sveriges riksdag) is the national

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Vasa (ship)

Vasa (or Wasa) was a warship that was built for King Gustavus Adolphus

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Kastellet, Stockholm

Kastellet is a small citadel located on the islet Kastellholmen in

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Junibacken

Junibacken is a children’s museum situated on the island of D

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Gamla stan

Gamla stan (The Old City), until 1980 officially Staden mellan broarna

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Moderna Museet

Moderna museet, the Museum of Modern Art, Stockholm, Sweden, is a

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Storkyrkan

Sankt Nikolai kyrka (Saint Nicolaus Church), most commonly known as

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Skansen

Skansen is the first open air museum and zoo in Sweden and is located

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Swedish Museum of National Antiquities

Swedish Museum of National Antiquities (known in Swedish as Historiska

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Gröna Lund

Tivoli Gröna Lund (lit. The Green Grove) is an amusement park in

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Nordic Museum

The Nordic Museum (sweden: Nordiska museet) is a museum located on

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Livrustkammaren

The Royal Armoury (Livrustkammaren) is located in the Royal Palace in

අසල ඇති සියලුම ස්ථාන බලන්න
Booking.com
At Six

ආරම්භ කරමින් $320

Grand Hôtel Stockholm

ආරම්භ කරමින් $554

Sheraton Stockholm Hotel

ආරම්භ කරමින් $397

Hotel Kungstradgarden

ආරම්භ කරමින් $168

Downtown Camper by Scandic

ආරම්භ කරමින් $0

Downtown Camper by Scandic

ආරම්භ කරමින් $348

Scandic Sergel Plaza

ආරම්භ කරමින් $275

Berns Hotel

ආරම්භ කරමින් $367

Stockholm වෙත ගුවන් ටිකට් පත්

අදහසක් පළ කරන්න
ඉඟි සහ ඉඟි