නගරය

Suva

සිතියම පුළුල් කරන්න
පරිවර්තනය කරන්න

නගරය Suva සංචාරක ආකර්ෂණීය ස්ථාන සහ සිත්ගන්නා ස්ථාන

ඔක්කොම බලන්න ඔක්කොම බලන්න
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Albert Park (Suva)

Albert Park is located in Suva, the capital of Fiji.

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Fiji Museum

The Fiji Museum is a museum in Suva Fiji located in the capital city's

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Thurston Gardens

Thurston Gardens are the botanical gardens of Fiji. They used to be

අසල ඇති සියලුම ස්ථාන බලන්න
Booking.com
Victoria Palms Hotel

ආරම්භ කරමින් $211

Tanoa Plaza Hotel

ආරම්භ කරමින් $210

Peninsula International Hotel

ආරම්භ කරමින් $128

Suva Motor Inn

ආරම්භ කරමින් $88

Enchanted Fiji

ආරම්භ කරමින් $87

Colonial Lodge

ආරම්භ කරමින් $47

Capricorn Apartment Hotel

ආරම්භ කරමින් $60

City Private Hotel

ආරම්භ කරමින් $28

Suva වෙත ගුවන් ටිකට් පත්

අදහසක් පළ කරන්න
ඉඟි සහ ඉඟි