නගරය

Sydney

සිතියම පුළුල් කරන්න
පරිවර්තනය කරන්න

නගරය Sydney සංචාරක ආකර්ෂණීය ස්ථාන සහ සිත්ගන්නා ස්ථාන

ඔක්කොම බලන්න ඔක්කොම බලන්න
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Bondi Beach, New South Wales

Bondi Beach (pronounced 'BOND-eye', or /'bɒndaɪ/) is a popular beach a

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Sydney Opera House

The Sydney Opera House is a multi-venue performing arts centre on

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Art Gallery of New South Wales

The Art Gallery of New South Wales (AGNSW), located in The Domain in

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Chinese Garden of Friendship

The Chinese Garden of Friendship (simplified Chinese: 谊园; tra

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Taronga Zoo

Taronga Zoo is the city zoo of Sydney, New South Wales, Australia.

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Darling Harbour

Darling Harbour is a harbour adjacent to the city centre of Sydney,

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Australian National Maritime Museum

The Australian National Maritime Museum, a maritime museum operated as

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Museum of Contemporary Art Australia

The Museum of Contemporary Art Australia (abbreviated MCA), located in

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Sydney Harbour Bridge

The Sydney Harbour Bridge is a steel arch bridge across Sydney

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Hillsong Church

Hillsong Church is a Pentecostal megachurch affiliated with Australian

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
St. Andrew's Cathedral, Sydney

St Andrew's Cathedral, Sydney is the cathedral church of the Anglican

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
ANZAC War Memorial

The ANZAC War Memorial, completed in 1934, is the main commemorative

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
The Metro Theatre

The Metro Theatre (commonly The Metro) is a music venue located on

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Finger Wharf

The Finger Wharf or Woolloomooloo Wharf is a wharf in Woolloomooloo

අසල ඇති සියලුම ස්ථාන බලන්න

Sydney වෙත ගුවන් ටිකට් පත්

The Westin Sydney

ආරම්භ කරමින් $288

Grace Hotel

ආරම්භ කරමින් $262

Adina Serviced Apartments Sydney Martin Place

ආරම්භ කරමින් $143

Centrally Locate with City Skyline views - A2502

ආරම්භ කරමින් $0

Light Filled Sydney Central Apartment - A2504

ආරම්භ කරමින් $0

Spacious Apartment in the Heart of the CBD -A1803

ආරම්භ කරමින් $0

City Lodge Hotel

ආරම්භ කරමින් $95

Wynyard Hotel

ආරම්භ කරමින් $67

අදහසක් පළ කරන්න
ඉඟි සහ ඉඟි