නගරය

Ta San Niclau

සිතියම පුළුල් කරන්න
පරිවර්තනය කරන්න

නගරය Ta San Niclau සංචාරක ආකර්ෂණීය ස්ථාන සහ සිත්ගන්නා ස්ථාන

ඔක්කොම බලන්න ඔක්කොම බලන්න
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
San Anton Palace

San Anton Palace is a palace located in Attard, Malta. It is the

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Megalithic Temples of Malta

The Megalithic Temples of Malta are a series of prehistoric monuments

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Ħaġar Qim

Ħaġar Qim (IPA: [hæʤər'ʔi:m]) (English: Standing/Worshiping Stone

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Verdala Palace

The Verdala Palace is the official summer residence of the President

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Buskett Gardens

Buskett, in Rabat, Malta is the only woodland area in Malta and is

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Hypogeum of Ħal-Saflieni

The Hypogeum in Ħal-Saflieni, Paola, Malta, is a subterranean

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
St. Paul's Cathedral, Mdina

St. Paul's Cathedral is a Roman Catholic cathedral in the city of

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Mnajdra

Mnajdra is a megalithic temple complex found on the southern coast of

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Tarxien Temples

The Tarxien Temples (Maltese pronunciation: ]) are an archaeological

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Um El Faroud

The Um El Faroud is the wreck of a Libyan motor tanker that was being

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Blue Grotto (Malta)

The Blue Grotto (Maltese: That il-Hnejja) is actually a number of sea

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Xarolla Windmill

The Xarolla Windmill at Żurrieq, Malta is one of the windmills

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Hamrija Tower

Ħamrija Tower is a fortification that the Knights of Malta built on

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Malta International Airport

Malta International Airport (Maltese: Ajruport Internazzjonali ta'

අසල ඇති සියලුම ස්ථාන බලන්න
Booking.com
The Xara Palace Relais & Chateaux

ආරම්භ කරමින් $341

500 Labini Year old House near Mdina

ආරම්භ කරමින් $0

Tikka - Designer Finished, Cozy Home

ආරම්භ කරමින් $101

Corinthia Palace Hotel & Spa

ආරම්භ කරමින් $243

REVIVE

ආරම්භ කරමින් $37

Holiday Villa with private pool

ආරම්භ කරමින් $0

Water's Edge

ආරම්භ කරමින් $84

Sundown Court Leisure Resort

ආරම්භ කරමින් $53

Ta San Niclau වෙත ගුවන් ටිකට් පත්

අදහසක් පළ කරන්න
ඉඟි සහ ඉඟි