නගරය

Tokyo

සිතියම පුළුල් කරන්න
පරිවර්තනය කරන්න

නගරය Tokyo සංචාරක ආකර්ෂණීය ස්ථාන සහ සිත්ගන්නා ස්ථාන

ඔක්කොම බලන්න ඔක්කොම බලන්න
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Kanda Shrine

Kanda Shrine (神田明神, Kanda-myōjin, officially 神田神社 Kanda-jinja), i

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Tokyo National Museum

The Tokyo National Museum (東京国立博物館, Tōkyō Kokuritsu Hakubutsukan),

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
ටෝකියෝ ස්කයිට්‍රී

ටෝකියෝ ස්කයිට්‍රී කුළුණ ජපානයේ සුමීඩා නගරයේ පිහිටා ඇති අතර එය අවන

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Zōjō-ji

San'en-zan Zōjō-ji (三縁山増上寺) is a Jōdo-shū Buddhist temple in Tokyo

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Mori Art Museum

The Mori Art Museum (森美術館, Mori Bijutsukan) is a contemporary art mus

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
National Diet Building

The National Diet Building (国会議事堂, Kokkai-gijidō) is the building w

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Manseibashi Bridge (万世橋)

Manseibashi Bridge (万世橋) යනු සංචාරක ආකර්ෂණයකි, Bridges, Tok

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
RG1/1 RX-78-2 ガンダム Ver.GFT

RG1/1 RX-78-2 ガンダム Ver.GFT යනු සංචාරක ආකර්ෂණයකි, Colossal sculp

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Tokyo Gate Bridge

Tokyo Gate Bridge (東京ゲートブリッジ, Tōkyō gēto burijji) is a truss

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Izumi Bridge (和泉橋)

Izumi Bridge (和泉橋) යනු සංචාරක ආකර්ෂණයකි, Bridges, Tok

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Meiji Shrine

Meiji ShrineШаблон:Nihongo, located in Shibuya, Tokyo, is the Shint

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Tokyo Metropolitan Government

The Tokyo Metropolitan Government (東京都庁, Tōkyōto-chō) is the govern

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
National Museum of Nature and Science

The National Museum of Nature and Science (国立科学博物館, Kokuritsu Kag

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Tsukiji fish market

Tsukiji fish market (築地市場, Tsukiji shijō) is the biggest wholesal

අසල ඇති සියලුම ස්ථාන බලන්න

Tokyo වෙත ගුවන් ටිකට් පත්

Keio Plaza Hotel Tokyo

ආරම්භ කරමින් $244

Keio Plaza Hotel Tokyo Premier Grand

ආරම්භ කරමින් $441

Hyatt Regency Tokyo

ආරම්භ කරමින් $342

Shinjuku Washington Hotel - Main Building

ආරම්භ කරමින් $113

Shinjuku City Hall Romantic Cabin

ආරම්භ කරමින් $0

Hilton Tokyo

ආරම්භ කරමින් $337

THE KNOT TOKYO Shinjuku

ආරම්භ කරමින් $116

Shinjuku Washington Hotel Annex

ආරම්භ කරමින් $143

අදහසක් පළ කරන්න
ඉඟි සහ ඉඟි