නගරය

Tokyo

සිතියම පුළුල් කරන්න
පරිවර්තනය කරන්න

නගරය Tokyo සංචාරක ආකර්ෂණීය ස්ථාන සහ සිත්ගන්නා ස්ථාන

ඔක්කොම බලන්න ඔක්කොම බලන්න
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
21 21 Design Sight

21_21 Design Sight is a museum in Roppongi in Minato, Tokyo, Japan,

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Edogawa Ward Natural Zoo

Edogawa City Natural Zoo (江戸川区自然動物園, Edokawaku-shizen-

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Saya no Yudokoro

Saya no Yudokoro (日本語: 前野原温泉 さやの湯処) යනු සංචාරක ආකර්ෂණයකි, Hot

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Kanda Shrine

Kanda Shrine (神田明神, Kanda-myōjin, officially 神田神社 Kanda-jinja), i

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Zōjō-ji

San'en-zan Zōjō-ji (三縁山増上寺) is a Jōdo-shū Buddhist temple in Tokyo

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Tokyo National Museum

The Tokyo National Museum (東京国立博物館, Tōkyō Kokuritsu Hakubutsukan),

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Tokyo Skytree

ටෝකියෝ ස්කයිට්‍රී කුළුණ ජපානයේ සුමීඩා නගරයේ පිහිටා ඇති අතර එය අවන

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Hie Shrine

The Hie Shrine (日枝神社, Hie Jinja) is a Shinto shrine in Nagatac

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
National Diet Building

The National Diet Building (国会議事堂, Kokkai-gijidō) is the building w

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Manseibashi Bridge (万世橋)

Manseibashi Bridge (万世橋) යනු සංචාරක ආකර්ෂණයකි, Bridges, Tok

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
RG1/1 RX-78-2 ガンダム Ver.GFT

RG1/1 RX-78-2 ガンダム Ver.GFT යනු සංචාරක ආකර්ෂණයකි, Colossal sculp

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Tokyo Gate Bridge

Tokyo Gate Bridge (東京ゲートブリッジ, Tōkyō gēto burijji) is a truss

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Izumi Bridge (和泉橋)

Izumi Bridge (和泉橋) යනු සංචාරක ආකර්ෂණයකි, Bridges, Tok

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Meiji Shrine

Meiji ShrineШаблон:Nihongo, located in Shibuya, Tokyo, is the Shint

අසල ඇති සියලුම ස්ථාන බලන්න
Booking.com
Keio Plaza Hotel Tokyo

ආරම්භ කරමින් $244

Keio Plaza Hotel Tokyo Premier Grand

ආරම්භ කරමින් $441

Hyatt Regency Tokyo

ආරම්භ කරමින් $342

Shinjuku Washington Hotel - Main Building

ආරම්භ කරමින් $113

Shinjuku City Hall Romantic Cabin

ආරම්භ කරමින් $0

Hilton Tokyo

ආරම්භ කරමින් $337

THE KNOT TOKYO Shinjuku

ආරම්භ කරමින් $116

Shinjuku Washington Hotel Annex

ආරම්භ කරමින් $143

Tokyo වෙත ගුවන් ටිකට් පත්

අදහසක් පළ කරන්න
ඉඟි සහ ඉඟි