නගරය

Vatican

සිතියම පුළුල් කරන්න
පරිවර්තනය කරන්න

නගරය Vatican සංචාරක ආකර්ෂණීය ස්ථාන සහ සිත්ගන්නා ස්ථාන

ඔක්කොම බලන්න ඔක්කොම බලන්න
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Castel Sant'Angelo

The Mausoleum of Hadrian, usually known as the Castel Sant'Angelo, is

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Cupola di San Pietro

Cupola di San Pietro යනු සංචාරක ආකර්ෂණයකි, Scenic

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
සාන්ත පීතර බැසිලිකාව

සාන්ත පීතර බැසිලිකාවBasilica Papale di San Pietro in Vaticanoප්‍

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
සිස්ටීන් චැපල්

සිස්ටීන් දේවස්ථානය යනු වතිකානු නගරයේ පිහිටි පාප්තුමාගේ නිල නිව

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Vatican Museums

The Vatican Museums (italiano. Musei Vaticani) are the museums of the

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Ponte Milvio

The Milvian (or Mulvian) Bridge (Italian: Ponte Molle or Ponte

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Ponte Sant'Angelo

Ponte Sant'Angelo, once the Aelian Bridge or Pons Aelius meaning the

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Terrazza del Gianicolo

Terrazza del Gianicolo යනු සංචාරක ආකර්ෂණයකි, Scenic

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Saint Peter's Square

Saint Peter's Square (italiano. Piazza San Pietro) is located directly

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Trastevere

Trastevere is rione XIII of Rome, on the west bank of the Tiber, south

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
San Pietro in Montorio

San Pietro in Montorio is a church in Rome, which includes in its

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Janiculum

Janiculum (Gianicolo in Italian) is a hill in western Rome. Although

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
San Giovanni dei Fiorentini

San Giovanni Battista dei Fiorentini (St John the Baptist of the

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Borgo (rione of Rome)

Borgo (sometimes called also I Borghi), is the 14th historic district

අසල ඇති සියලුම ස්ථාන බලන්න
Booking.com
La Suite - Appartamento di lusso Roma San Pietro

ආරම්භ කරමින් $0

Residenza Paolo VI

ආරම්භ කරමින් $145

Cosy 1 bed with large terrace near St.Peter's

ආරම්භ කරමින් $0

Lunaria Suites Rome

ආරම්භ කරමින් $158

Vatican Bed And Breakfast

ආරම්භ කරමින් $101

Al Ponte Del Papa

ආරම්භ කරමින් $74

St. Peter's View Apartment

ආරම්භ කරමින් $74

Alle Fornaci A San Pietro

ආරම්භ කරමින් $93

Vatican වෙත ගුවන් ටිකට් පත්

අදහසක් පළ කරන්න
ඉඟි සහ ඉඟි