නගරය

Venice

සිතියම පුළුල් කරන්න
පරිවර්තනය කරන්න

නගරය Venice සංචාරක ආකර්ෂණීය ස්ථාන සහ සිත්ගන්නා ස්ථාන

ඔක්කොම බලන්න ඔක්කොම බලන්න
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Grand Canal (Venice)

The Grand Canal (Italian: Canal Grande, Venetian: Canałasso) is a

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Peggy Guggenheim Collection

The Peggy Guggenheim Collection is a small museum on the Grand Canal

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
La Fenice

Teatro La Fenice (Шаблон:IPA-it, 'The Phoenix') is an opera house

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Constitution Bridge

The Ponte della Costituzione (English: Constitution Bridge) is the

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
San Salvador, Venice

The Chiesa di San Salvatore (of the Holy Saviour) is a church in

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Giardini della Biennale (Venice)

The Venice giardini is an area of parkland in the historic city of

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Bridge of Sighs

The Bridge of Sighs (Italian: Ponte dei Sospiri) is one of many

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Santa Maria della Salute

The Basilica di Santa Maria della Salute (Basilica of St Mary of

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
St Mark's Basilica

Saint Mark's Basilica (italiano. 'Basilica di San Marco a Venezia'),

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Rialto Bridge

The Rialto Bridge (italiano. 'Ponte di Rialto') is one of the four

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
St Mark's Campanile

St Mark's Campanile (Campanile di San Marco in Italian) is the bell

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Doge's Palace

The Doge's Palace is a gothic palace in Venice. In Italian it is

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Punta della Dogana

Punta della Dogana is an art museum in Venice's old customs building,

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Palazzo Grassi

Palazzo Grassi (also known as the Palazzo Grassi-Stucky) is a fine

අසල ඇති සියලුම ස්ථාන බලන්න
Booking.com
AMAN VENICE

ආරම්භ කරමින් $0

Antica Locanda Sturion Hotel

ආරම්භ කරමින් $254

Locanda Armizo

ආරම්භ කරමින් $106

GKK Exclusive Private suite Venezia

ආරම්භ කරමින් $0

GKK Exclusive Private suite Venezia

ආරම්භ කරමින් $587

Residenza Laguna

ආරම්භ කරමින් $146

Ca' Angeli

ආරම්භ කරමින් $284

Santa Sofia

ආරම්භ කරමින් $87

Venice වෙත ගුවන් ටිකට් පත්

අදහසක් පළ කරන්න
ඉඟි සහ ඉඟි