නගරය

Vevey

සිතියම පුළුල් කරන්න
පරිවර්තනය කරන්න

නගරය Vevey සංචාරක ආකර්ෂණීය ස්ථාන සහ සිත්ගන්නා ස්ථාන

ඔක්කොම බලන්න ඔක්කොම බලන්න
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Château de Chillon

The Chillon Castle (Château de Chillon) is located on the shore of

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Swiss Vapeur Parc

The Swiss Vapeur Parc is a miniature park in Le Bouveret, a village on

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Olympic Museum

The Olympic Museum in Lausanne, Switzerland houses permanent and

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Aigle Castle

Aigle Castle is a castle in the municipality of Aigle of the Canton of

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Palais de Rumine

The Palais de Rumine is a late 19th-century building in Florentine

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Alimentarium

Alimentarium is a food museum near City:Vevey (Country:Switzerland)

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Berneuse

The Berneuse (or la Berneuse) is a mountain of the western Bernese

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Château Saint-Maire

Château Saint-Maire is a castle in Lausanne, Switzerland, that serves

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Lousonna

Lousonna (also Lousanna) is a Roman archaeological site in

අසල ඇති සියලුම ස්ථාන බලන්න
Booking.com
Hotel Des Trois Couronnes & Spa

ආරම්භ කරමින් $354

Grand Hotel du Lac

ආරම්භ කරමින් $527

Astra Hotel Vevey

ආරම්භ කරමින් $164

Modern Times Hotel Vevey

ආරම්භ කරමින් $272

Hotel Bon Rivage - Restaurant L'Olivier

ආරම්භ කරමින් $165

Hôtel de Famille

ආරම්භ කරමින් $150

Hotel Restaurant Les Negociants

ආරම්භ කරමින් $149

Hotel Du Leman - Centre De Seminaires

ආරම්භ කරමින් $115

Vevey වෙත ගුවන් ටිකට් පත්

අදහසක් පළ කරන්න
ඉඟි සහ ඉඟි