නගරය

Vienna

සිතියම පුළුල් කරන්න
පරිවර්තනය කරන්න

නගරය Vienna සංචාරක ආකර්ෂණීය ස්ථාන සහ සිත්ගන්නා ස්ථාන

ඔක්කොම බලන්න ඔක්කොම බලන්න
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Österreichische Galerie Belvedere

The Österreichische Galerie Belvedere is a museum housed in the

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Schönbrunn Palace

Schönbrunn Palace (Deutsch. Schloss Schönbrunn Шаблон:IPA) in Vienna

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Hofburg Imperial Palace

Hofburg Imperial Palace is a palace in Vienna, Austria, which has

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Belvedere (palace)

The Belvedere is a baroque palace complex built by Prince Eugene of

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Austrian Parliament Building

The Austrian Parliament Building, (Deutsch. Parlament or Hohes Haus,

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Karlskirche

Karlskirche (St. Charles's Church) is a baroque church located on the

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Konzerthaus, Vienna

The Konzerthaus in Vienna (in German language: Wiener Konzerthaus) was

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Museumsquartier

The Museumsquartier (MQ) is a 60,000 m² large area in the 7th

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Naturhistorisches Museum

|colspan=2 align=center|Naturhistorisches Museum

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Kunsthistorisches Museum

The Kunsthistorisches Museum (English: 'Museum of Art History', also

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Leopold Museum

The Leopold Museum, housed in the Museumsquartier in Vienna, Austria,

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Burgtheater

The Burgtheater (en: (Imperial) Court Theatre), originally known as

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Donaukanal

The Donaukanal ('Danube Canal') is a former arm of the river Danube,

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Peterskirche, Vienna

Peterskirche (English. St. Peter's Church) is a Baroque Roman Catholic

අසල ඇති සියලුම ස්ථාන බලන්න

Vienna වෙත ගුවන් ටිකට් පත්

DO&CO Hotel Vienna

ආරම්භ කරමින් $319

Hotel Am Stephansplatz

ආරම්භ කරමින් $230

Hotel Royal

ආරම්භ කරමින් $243

Hotel Kaiserin Elisabeth

ආරම්භ කරමින් $203

City Pension Stephansplatz

ආරම්භ කරමින් $124

Graben Hotel

ආරම්භ කරමින් $229

Hotel Wandl

ආරම්භ කරමින් $166

Pension Neuer Markt

ආරම්භ කරමින් $196

අදහසක් පළ කරන්න
ඉඟි සහ ඉඟි