නගරය

Wellington

සිතියම පුළුල් කරන්න
පරිවර්තනය කරන්න

නගරය Wellington සංචාරක ආකර්ෂණීය ස්ථාන සහ සිත්ගන්නා ස්ථාන

ඔක්කොම බලන්න ඔක්කොම බලන්න
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Beehive (New Zealand)

The Beehive is the common name for the Executive Wing of the New

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Massey Memorial

The Massey Memorial is the mausoleum of New Zealand Prime Minister

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
The Bucket Fountain

The Bucket Fountain is an iconic kinetic sculpture of Wellington, New

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Wrights Hill Fortress

Wrights Hill Fortress is a counter bombardment coastal artillery

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Deception Island

Deception Island is an island in South Shetland off the Antarctic

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Peter I Island

Peter I Island (Norwegian: Peter I Øy) is a volcanic island located

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Paradise Bay

Paradise Bay is a harbour in West Antarctica.

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Trinity Church, Antarctica

Trinity Church (русский. Церковь Святой Троицы) is a small

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Vinson Massif

Vinson Massif is the highest mountain of Antarctica, located about 600

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Blood Falls

Blood Falls is an outflow of an iron oxide-tainted plume of saltwater,

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Fort Buckley

The remains of Fort Buckley, in Wellington, New Zealand, overlook the

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Project West Wind

Project West Wind is a wind farm located at Terawhiti Station and

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Nan Madol

Nan Madol is a ruined city that lies off the eastern shore of the

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Una's Tits

Una's Tits are two towers of basalt, each topped by a cap of ice,

අසල ඇති සියලුම ස්ථාන බලන්න
Booking.com
Citylife Wellington Hotel

ආරම්භ කරමින් $182

InterContinental Wellington

ආරම්භ කරමින් $264

Doubletree By Hilton Wellington

ආරම්භ කරමින් $185

Travelodge Hotel Wellington

ආරම්භ කරමින් $137

Quest Wellington Apartments

ආරම්භ කරමින් $257

Gilmer Apartment Hotel

ආරම්භ කරමින් $161

The Terrace Villa Serviced Apartments

ආරම්භ කරමින් $151

DoubleTree by Hilton Wellington

ආරම්භ කරමින් $179

Wellington වෙත ගුවන් ටිකට් පත්

අදහසක් පළ කරන්න
ඉඟි සහ ඉඟි