නගරය

Yohmor

සිතියම පුළුල් කරන්න
පරිවර්තනය කරන්න

නගරය Yohmor සංචාරක ආකර්ෂණීය ස්ථාන සහ සිත්ගන්නා ස්ථාන

ඔක්කොම බලන්න ඔක්කොම බලන්න
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Banias

Banias (or Paneas; Greek: Πανειάς; Arabic: بانياس الحولة‎; Heb

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Nimrod Fortress

The Nimrod Fortress or Nimrod's Fortress, (Arabic: Qala'at al-Subeiba,

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Beaufort Castle, Lebanon

Beaufort or Belfort (العربية. 'قلعة الشقيف', Qala'at ash-Shqif, עברית

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Toron

Toron, now Tibnin or Tebnine in southern Lebanon, was a major Crusader

අසල ඇති සියලුම ස්ථාන බලන්න
Booking.com
Al Sfat HaBanias

ආරම්භ කරමින් $194

Magical in the Galilee

ආරම්භ කරමින් $278

orna's corner b&b

ආරම්භ කරමින් $156

Alaska Inn Hotel

ආරම්භ කරමින් $130

Metula Travel Hotel

ආරම්භ කරමින් $98

HI Tel Hai Hostel

ආරම්භ කරමින් $71

Maayan Baruach Holiday Homes

ආරම්භ කරමින් $123

Kidmat Hagalil Lodge

ආරම්භ කරමින් $263

Yohmor වෙත ගුවන් ටිකට් පත්

අදහසක් පළ කරන්න
ඉඟි සහ ඉඟි