නගරය

Zagreb

සිතියම පුළුල් කරන්න
පරිවර්තනය කරන්න

නගරය Zagreb සංචාරක ආකර්ෂණීය ස්ථාන සහ සිත්ගන්නා ස්ථාන

ඔක්කොම බලන්න ඔක්කොම බලන්න
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Croatian National Theatre in Zagreb

The Croatian National Theatre in Zagreb (Croatian: Hrvatsko narodno

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Zagreb Cathedral

Zagreb Cathedral on Kaptol is probably the most famous building in

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Vatroslav Lisinski Concert Hall

Vatroslav Lisinski Concert Hall (Croatian: Koncertna dvorana

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Museum of Arts and Crafts, Zagreb

The Museum of Arts and Crafts, Zagreb was established in 1880, by the

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Ban Jelačić Square

Ban Jelačić Square (Croatian: Trg bana Josipa Jelačića or Trg bana Jel

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Medvedgrad

Medvedgrad (Croatian for bear-town or city of bears) is a medieval

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Zagreb Mosque

The Zagreb Mosque, located in the city of Zagreb, is the largest

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Meštrović Pavilion

Meštrović Pavilion (colloquially known as Džamija, mosque) is a bu

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Medvednica

Medvednica is a mountain in central Croatia, just north of Zagreb and

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Art Pavilion, Zagreb

The Art Pavilion in Zagreb (Croatian: Umjetnički paviljon u Zagrebu)

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Modern Gallery, Zagreb

Modern Gallery (Croatian: Moderna galerija) is a museum in Zagreb,

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Zagreb TV Tower

Zagreb TV Tower is a 169 metre (563 feet) tall TV tower built of

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Strossmayer Gallery of Old Masters

The Strossmayer Gallery of Old Masters (Croatian: Strossmayerova

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Mirogoj Cemetery

The Mirogoj Cemetery is considered to be one of the most beautiful

අසල ඇති සියලුම ස්ථාන බලන්න
Booking.com
Beautiful apartment in the middle of old town

ආරම්භ කරමින් $130

Main Square Residence

ආරම්භ කරමින් $110

Hotel Dubrovnik

ආරම්භ කරමින් $183

Hotel Dubrovnik

ආරම්භ කරමින් $0

Main Square Apartment

ආරම්භ කරමින් $110

Cloud 6 - Main Square Zagreb

ආරම්භ කරමින් $80

Hotel Jagerhorn

ආරම්භ කරමින් $126

Town Tales Suites

ආරම්භ කරමින් $192

Zagreb වෙත ගුවන් ටිකට් පත්

අදහසක් පළ කරන්න
ඉඟි සහ ඉඟි