නගරය

Zanzibar City

සිතියම පුළුල් කරන්න
පරිවර්තනය කරන්න

නගරය Zanzibar City සංචාරක ආකර්ෂණීය ස්ථාන සහ සිත්ගන්නා ස්ථාන

ඔක්කොම බලන්න ඔක්කොම බලන්න
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Stone Town

Stone Town or Mji Mkongwe, in Swahili meaning 'ancient town', is the

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Old Fort of Zanzibar

The Old Fort (Swahili: Ngome Kongwe), also known as the Arab Fort and

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Forodhani Gardens

The Forodhani Gardens (also known as Jubilee Gardens and more recently

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Sultan's Palace, Zanzibar

The Sultan's Palace (Arabic: بيت الساحل), Bait As-Sahel was destroye

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Darajani Market

The Darajani Market (or Bazaar) is the main bazaar in Stone Town,

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
House of Wonders

The House of Wonders or Palace of Wonders (in Arabic: Beit-al-Ajaib,

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Old Dispensary

Old Dispensary or the Old Dispensary may refer to:

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Hamamni Persian Baths

The Hamamni Persian Baths is located in a historical building of Stone

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
St. Joseph's Cathedral, Zanzibar

The Roman Catholic cathedral of St. Joseph is one of the most

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Abeid Amani Karume International Airport

Abeid Amani Karume International Airport Шаблон:Airport codes (Kisw

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Malindi Mosque

Malindi Mosque is a mosque in Stone Town, Zanzibar, Tanzania, located

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Christ Church, Zanzibar

Christ Church is an Anglican cathedral in Stone Town, Zanzibar,

අසල ඇති සියලුම ස්ථාන බලන්න
Booking.com
MTONI MARINE HOTEL

ආරම්භ කරමින් $150

Zanzibar Hotel

ආරම්භ කරමින් $70

Zanzibar Palace Hotel

ආරම්භ කරමින් $185

Safari Lodge Hotel

ආරම්භ කරමින් $50

Abla Beach Hotel & Apartments Zanzibar

ආරම්භ කරමින් $75

Zanzibar Lodge

ආරම්භ කරමින් $35

The Island Town

ආරම්භ කරමින් $34

The Swahili House

ආරම්භ කරමින් $170

Zanzibar City වෙත ගුවන් ටිකට් පත්

අදහසක් පළ කරන්න
ඉඟි සහ ඉඟි