රට

Afghanistan

සිතියම පුළුල් කරන්න

Afghanistan හි වඩාත් ජනප්‍රිය නගර

ඔක්කොම බලන්න ඔක්කොම බලන්න
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Shrine of Ali

The Blue Mosque is a mosque located in the center of Mazar-i-Sharif,

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Great Mosque of Herat

The Jama Masjid of Herat (مسجد جمعه هرات), also known as the Masjid-

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Afghanistan–Uzbekistan Friendship Bridge

The Afghanistan–Uzbekistan Friendship Bridge is a road and rail b

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Darul Aman Palace

Darul Aman Palace ('abode of peace' or, in a double meaning 'abode of

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Darunta Dam

The Darunta Dam is a hydroelectric power dam located on the Kabul

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Kabul Zoo

The Kabul Zoo is located in Kabul, Afghanistan, on the bank of the

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Gardens of Babur

Babur Gardens, locally called Bagh-e Babur (Persian: باغ بابر), is a h

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Balkh

Balkh (; Persian/Pashto: بلخ‎ Balkh; Bactrian: βα

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Buddhas of Bamyan

The Buddhas of Bamiyan (Persian: بت های باميان - but hay-e bamiyan) w

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Abdul Rahman Mosque

The Abdul Rahman Mosque (Dari: مسجد عبدالرحمان; Pashto: د عبدالرحمان

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Band-e Amir National Park

Band-e Amir National Park (Persian: بند امیر‎‎) is Afghanista

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Id Gah Mosque

Id Gah Mosque or Eid Gah Mosque is the second largest mosque in Kabul,

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Kajaki Dam

The Kajakai Dam is one of the two major hydroelectric power dams of

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Pul-e Khishti Mosque

Pul-e Khishti Mosque is the largest mosque in Kabul, Afghanistan.

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Tajbeg Palace

Tajbeg Palace or Tapa-e-Tajbeg Palace is a Palace built in the 1920s

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Kabul Museum

Kabul Museum is the national museum of Afghanistan. It is a two-story

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Herat Citadel

The Citadel of Herat (Persian: ارگ هرات‎‎, Pashto سکندرۍ کلا

හි ඇති සියලුම ආකර්ෂණීය ස්ථාන බලන්න
Pearl Continental Peshawar

ආරම්භ කරමින් $94

Park Star Hotel

ආරම්භ කරමින් $100

Harvey's Guest House

ආරම්භ කරමින් $24

Shelton's Green

ආරම්භ කරමින් $33

Hotel De Palazzo

ආරම්භ කරමින් $32

VIP Guesthouse

ආරම්භ කරමින් $80