රට

Albania

XHOANA, fjolla සහ 51 වැඩි පිරිසක් මෙහි සිට ඇත
සිතියම පුළුල් කරන්න

Albania හි වඩාත් ජනප්‍රිය නගර

ඔක්කොම බලන්න ඔක්කොම බලන්න
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Berat Castle

Berat Castle (Albanian: Kalaja e Beratit) is a castle in Berat,

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Lëkurësi Castle

Lëkurësi Castle (Albanian: Kalaja e Lëkurësit) is a ruined castle in

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Theth

Theth (Albanian: Thethi) is a small village within Shkodër County,

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Blue Eye, Albania

Blue Eye (Syri Kaltër) is an natural phenomenon and a popular tourist

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Elbasan Castle

The Elbasan castle is a 15th century fortress located in the city of

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Petrelë Castle

Petrelë Castle (Albanian:Kalaja e Petrelës) is a castle in Petrelë, ce

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Apollonia (Illyria)

Apollonia (Greek: Ἀπολλωνία κατ' Ἐπίδαμνον or Ἀπολλωνία πρὸς Ἐπιδάμν

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Prezë Castle

Prezë Castle (Albanian:Kalaja e Prezës) is a castle in Prezë, we

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Skanderbeg Monument (Tirana)

The Skanderbeg Monument is a monument located in the Skanderbeg

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
National Historical Museum (Albania)

The National Historical Museum (Muzeu Historik Kombetar) in Tirana is

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Et'hem Bey Mosque

The Et'hem Bey mosque is located in the center of the Albanian capital

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Rinia Park

Rinia Park (literally 'Youth Park', Albanian: Parku Rinia) is the

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Museum of Apollonia

The Museum of Apollonia or Fier Archaeological Museum is an

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
St. Mary's Monastery, Zvërnec

The St. Mary's Monastery (Albanian: Manastiri i Shën Mërisë), also kn

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Velia

Velia was the Roman name of an ancient city of Magna Graecia on the

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Porto Palermo Castle

Porto Palermo Castle (Albanian:Kalaja e Porto Palermos) is a castle

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Durrës Amphitheatre

The Durrës Amphitheatre (Albanian: Amfiteatri i Durrësit) is a large R

හි ඇති සියලුම ආකර්ෂණීය ස්ථාන බලන්න
Tirana International Hotel & Conference Center

ආරම්භ කරමින් $98

The PLAZA Tirana

ආරම්භ කරමින් $169

Hotel Opera

ආරම්භ කරමින් $59

Boutique Hotel Vila Alba

ආරම්භ කරමින් $59

Hotel Millennium

ආරම්භ කරමින් $39

Hotel Nobel Tirana

ආරම්භ කරමින් $34