රට

Algeria

belkheiri elheddi, Moussa සහ 54 වැඩි පිරිසක් මෙහි සිට ඇත
සිතියම පුළුල් කරන්න

Algeria හි වඩාත් ජනප්‍රිය නගර

ඔක්කොම බලන්න ඔක්කොම බලන්න
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Botanical Garden Hamma

The Botanical Garden of Hamma (العربية. 'حديقة التجارب الح

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Notre Dame d'Afrique

Notre Dame d'Afrique (Our Lady of Africa) is a Catholic church that is

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Tipaza

Tipaza (formerly Tefessedt, Chenoua: Bazar, Arabic: تيبازة‎) is a to

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Tassili n'Ajjer

Tassili n'Ajjer (Tamazight, 'Plateau of the Rivers', Arabic:

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Roknia

Roknia is a necropolis in the Guelma region of north-east Algeria

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Cathédrale du Sacré-Cœur d'Alger

Cathédrale du Sacré-Cœur d'Alger is a cathedral in Algiers, Al

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
M'zab

The M'zab or Mzab, (Tumzabt Aghlan, Arabic: مزاب‎), is a region of th

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Casbah

The Casbah (Arabic: ‎, qasba, meaning citadel) is specifically the c

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Timgad

Timgad (Arabic: تيمقاد‎; called Thamugas or Thamugadi in old B

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Royal Mausoleum of Mauretania

The Royal Mausoleum of Mauretania is a funerary monument on the

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Houari Boumediene Airport

Houari Boumediene Airport (Arabic: مطار هواري بومدين الدولي‎‎, Fren

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Beni Hammad Fort

Al Qal'a of Beni Hammad (Arabic: قلعة بني حماد‎) is a UNESCO World

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Emir Abdelkader Mosque

The Emir Abdelkader Mosque (Arabic: مسجد الأمير عبد القادر‎

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Ketchaoua Mosque

The Ketchaoua Mosque (العربية. جامع كتشاوة, Djamaa Ketchaoua) is a

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
El Mouradia

El Mouradia (Arabic: المرادية) is the name of the main preside

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Djémila

Djemila (Tamazight: Ğamila, Arabic: جميلة‎, the Beautiful one,

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Bordj Tamentfoust

Bordj Tamentfoust (Arabic: برج تامنفوست‎) is an Ottoman fo

හි ඇති සියලුම ආකර්ෂණීය ස්ථාන බලන්න
Oasis Hotel

ආරම්භ කරමින් $103

Sofitel Algiers Hamma Garden

ආරම්භ කරමින් $281

AZ Hôtel Kouba

ආරම්භ කරමින් $105

Sofitel Algiers Hamma Garden

ආරම්භ කරමින් $576

Africa Nova hotel

ආරම්භ කරමින් $89

Dar Diaf Alger

ආරම්භ කරමින් $101