රට

Angola

සිතියම පුළුල් කරන්න

Angola හි වඩාත් ජනප්‍රිය නගර

ඔක්කොම බලන්න ඔක්කොම බලන්න
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Fortaleza de São Miguel

Fortaleza de São Miguel or Fort San Miguel was a Portuguese fortress

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Palácio de Ferro

Palácio de Ferro (English: Iron Palace) is a historical building in

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Kalandula Falls

Kalandula Falls (formerly Duque de Bragança Falls) are waterfalls in

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Ruacana Falls

Ruacana Falls are waterfalls located at Coordinates: on the Cunene

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Catoca diamond mine

The Catoca diamond mine is the fourth largest diamond mine in the

හි ඇති සියලුම ආකර්ෂණීය ස්ථාන බලන්න
Hotel Alvalade

ආරම්භ කරමින් $284

Skyna Hotel Luanda

ආරම්භ කරමින් $283

Hotel Trópico

ආරම්භ කරමින් $324

Luna Hotel Zombo

ආරම්භ කරමින් $185

Loanda Hotel

ආරම්භ කරමින් $265

RK Aparthotel

ආරම්භ කරමින් $232