රට

Argentina

සිතියම පුළුල් කරන්න

Argentina හි වඩාත් ජනප්‍රිය නගර

ඔක්කොම බලන්න ඔක්කොම බලන්න
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Garganta del Diablo

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Perito Moreno Glacier

The Perito Moreno Glacier is a glacier located in the Los Glaciares

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Los Glaciares National Park

Parque Nacional Los Glaciares ( The Glaciers) is a national park in

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Quebrada de Humahuaca

The Quebrada de Humahuaca is a narrow mountain valley located in the

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Basilica of Our Lady of Luján

The Basilica of Our Lady of Luján (español. Basílica de Nuestra Se

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Floralis Genérica

Floralis Genérica is a sculpture made of steel and aluminum located

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Iguazu Falls

Iguazu Falls, Iguassu Falls, or Iguaçu Falls (português. Cataratas d

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Teatro Colón

The Teatro Colón (Spanish) (Columbus Theatre) is an opera house in

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
National Museum of Decorative Arts, Buenos Aires

The National Museum of Decorative Arts is an art museum in Buenos

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Cerro Castor

Cerro Castor is a ski resort (coordinates: 54°43'26.04'S

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
MALBA

The Latin American Art Museum of Buenos Aires (español. Museo de Arte

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Cathedral of La Plata

The Cathedral of La Plata, dedicated to the Immaculate Conception, is

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
National Flag Memorial (Argentina)

The National Flag Memorial (Spanish, Monumento Nacional a la Bandera)

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Aconcagua

At Шаблон:Convert, Cerro Aconcagua is the highest mountain in the A

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Casa Rosada

La Casa Rosada (Spanish for 'The Pink House'), officially known as the

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Teatro del Libertador General San Martín

The Teatro del Libertador General San Martín (or more commonly,

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
San Isidro Cathedral

The San Isidro Cathedral is located into the San Isidro City, Buenos

හි ඇති සියලුම ආකර්ෂණීය ස්ථාන බලන්න
Dazzler San Telmo

ආරම්භ කරමින් $176

Dazzler San Telmo

ආරම්භ කරමින් $0

Moreno 820 Design Apartments

ආරම්භ කරමින් $73

Two Hotel Buenos Aires

ආරම්භ කරමින් $65

Two Hotel Buenos Aires

ආරම්භ කරමින් $75

Art Factory San Telmo

ආරම්භ කරමින් $9