රට

Armenia

සිතියම පුළුල් කරන්න

Armenia හි වඩාත් ජනප්‍රිය නගර

ඔක්කොම බලන්න ඔක්කොම බලන්න
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Garni Temple

Garni (Armenian: Գառնի) is a temple complex located in the Kotayk Prov

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Yerevan Cascade

The Cascade (Armenian: Կասկադ Kaskad), is a giant stairway in Yerev

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Etchmiadzin Cathedral

Etchmiadzin Cathedral (Armenian: Էջմիածնի եկեղեցի Ejmiatsni yeke

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Wings of Tatev

Wings of Tatev (Armenian: Տաթևի թևեր Tatevi tever) is a 5.7 

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Khor Virap

The Khor Virap ('Խոր Վիրապ' in Armenian, meaning deep dungeon) monaste

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Geghard

The monastery of Geghard ('Գեղարդ' in Armenian) is a unique archi

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Lake Sevan

Lake Sevan (Հայերեն. Սևանա լիճ) is the largest lake in Armenia and on

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Tatev

The monastery of Tatev (Armenian : Տաթև, Russian: Татев) - establ

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Haghartsin Monastery

Haghartsin (Հայերեն. Հաղարծին) is a 13th century monastery loca

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Noravank

Noravank ( Նորավանք, meaning new monastery) is a 13th century Armenia

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Sevanavank

Sevanavank ('Սևանավանք' in Armenian, meaning monastery of Sevan) i

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Armenian Opera Theater

The Armenian National Academic Opera & Ballet Theatre(Armenian:

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Tsitsernakaberd

Tsitsernakaberd (Armenian: Ծիծեռնակաբերդ, Russian: Цицернакабéр

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Areni-1 cave complex

The Areni-1 cave complex is a cave in the Areni village of southern

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
National Gallery of Armenia

The National Gallery of Armenia (Հայերեն. Հայաստանի Ազգային Պատկերա

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Stepanavan Dendropark

The Stepanavan Dendropark (also called Sojut) is an arboretum located

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Amberd

Amberd (Հայերեն. Ամբերդ, also known as Anberd (Հայերեն. Ան

හි ඇති සියලුම ආකර්ෂණීය ස්ථාන බලන්න
The Alexander, a Luxury Collection Hotel, Yerevan

ආරම්භ කරමින් $390

Grand Hotel Yerevan

ආරම්භ කරමින් $160

North Avenue Hotel

ආරම්භ කරමින් $120

Aviatrans Hotel

ආරම්භ කරමින් $87

Ibis Yerevan Center

ආරම්භ කරමින් $86

Nor Yerevan

ආරම්භ කරමින් $52