රට

Australia

Manuel da Costa, Jam Haa සහ 89 වැඩි පිරිසක් මෙහි සිට ඇත
සිතියම පුළුල් කරන්න

Australia හි වඩාත් ජනප්‍රිය නගර

ඔක්කොම බලන්න ඔක්කොම බලන්න
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Great Barrier Reef

The Great Barrier Reef is the largest coral reef system in the world,

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Tamarama Beach

Tamarama je úzka pláž a rovnomenná priľahlá štvrť v Sydney, 7 kilomet

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Grampians National Park

The Grampians National Park (also Gariwerd) is a national park in

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Loch Ard Gorge

The Loch Ard Gorge is part of Port Campbell National Park, Victoria,

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Chinese Garden of Friendship

The Chinese Garden of Friendship (simplified Chinese: 谊园; tra

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Taronga Zoo

Taronga Zoo is the city zoo of Sydney, New South Wales, Australia.

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Cataract Gorge

The Cataract Gorge is a river gorge in Launceston, northern Tasmania,

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
West Gate Bridge

The West Gate Bridge is a cable-stayed bridge in Melbourne, Victoria,

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Surfers Paradise Beach

Surfers Paradise Beach යනු සංචාරක ආකර්ෂණයකි, Beache

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Bondi Beach, New South Wales

Bondi Beach (pronounced 'BOND-eye', or /'bɒndaɪ/) is a popular beach a

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Bronte Beach

Bronte Beach is a small but popular recreational beach on Nelson Bay

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
National Gallery of Australia

The National Gallery of Australia is the premier art gallery and

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
The Twelve Apostles (Victoria)

The Twelve Apostles is a collection of limestone stacks off the shore

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
St Patrick's Cathedral, Melbourne

St Patrick's Cathedral is the cathedral church of the Roman Catholic

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
St Paul's Cathedral, Melbourne

St Paul's Cathedral, Melbourne, is the metropolitical and cathedral

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
National Gallery of Victoria

The National Gallery of Victoria, popularly known as the NGV, is an

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Shrine of Remembrance

The Shrine of Remembrance, located in Kings Domain on St Kilda Road,

හි ඇති සියලුම ආකර්ෂණීය ස්ථාන බලන්න
QT Canberra

ආරම්භ කරමින් $224

Breakfree Capital Tower Hotel

ආරම්භ කරමින් $347

Accommodate Canberra - The ApARTments

ආරම්භ කරමින් $280

Canberra City YHA

ආරම්භ කරමින් $28

Accommodate Canberra - Metropolitan

ආරම්භ කරමින් $247

Accommodate Canberra - New Acton

ආරම්භ කරමින් $0