රට

Austria

Tania, doirs සහ 235 වැඩි පිරිසක් මෙහි සිට ඇත
සිතියම පුළුල් කරන්න

Austria හි වඩාත් ජනප්‍රිය නගර

ඔක්කොම බලන්න ඔක්කොම බලන්න
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Obertauern

Obertauern is a tourist destination which is located in the

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Gasteinský vodopád

Gasteinski slap (nemško Gasteiner Wasserfall) je eden najbolj znanih

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Laxenburg castles

Laxenburg castles are imperial palaces and castles outside Vienna, in

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Österreichische Galerie Belvedere

The Österreichische Galerie Belvedere is a museum housed in the

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Burghausen Castle

The Burghausen Castle in Burghausen, Upper Bavaria is the longest

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Schönbrunn Palace

Schönbrunn Palace (Deutsch. Schloss Schönbrunn Шаблон:IPA) in Vienna

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Hofburg Imperial Palace

Hofburg Imperial Palace is a palace in Vienna, Austria, which has

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Belvedere (palace)

The Belvedere is a baroque palace complex built by Prince Eugene of

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Melk Abbey

Melk Abbey or Stift Melk is an Austrian Benedictine abbey, and one of

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Austrian Parliament Building

The Austrian Parliament Building, (Deutsch. Parlament or Hohes Haus,

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Grazer Schloßberg

The word 'Schloßberg' literally means 'castle mountain', which

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Kitzsteinhorn

The Kitzsteinhorn is a mountain in the main chain of the Alps in the

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Ischgl

Ischgl (1377m) is a town in the Paznaun Valley in the Austrian state

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Karlskirche

Karlskirche (St. Charles's Church) is a baroque church located on the

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Konzerthaus, Vienna

The Konzerthaus in Vienna (in German language: Wiener Konzerthaus) was

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Museumsquartier

The Museumsquartier (MQ) is a 60,000 m² large area in the 7th

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Naturhistorisches Museum

|colspan=2 align=center|Naturhistorisches Museum

හි ඇති සියලුම ආකර්ෂණීය ස්ථාන බලන්න
DO&CO Hotel Vienna

ආරම්භ කරමින් $319

Hotel Am Stephansplatz

ආරම්භ කරමින් $230

Hotel Royal

ආරම්භ කරමින් $243

Hotel Kaiserin Elisabeth

ආරම්භ කරමින් $203

City Pension Stephansplatz

ආරම්භ කරමින් $124

Graben Hotel

ආරම්භ කරමින් $229