රට

Austria

olof Henrikson, Michael Suitner සහ 260 වැඩි පිරිසක් මෙහි සිට ඇත
සිතියම පුළුල් කරන්න

Austria හි වඩාත් ජනප්‍රිය නගර

ඔක්කොම බලන්න ඔක්කොම බලන්න
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Laxenburg castles

Laxenburg castles are imperial palaces and castles outside Vienna, in

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Obertauern

Obertauern is a tourist destination which is located in the

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Gasteinský vodopád

Gasteinski slap (nemško Gasteiner Wasserfall) je eden najbolj znanih

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Burghausen Castle

The Burghausen Castle in Burghausen, Upper Bavaria is the longest

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Österreichische Galerie Belvedere

The Österreichische Galerie Belvedere is a museum housed in the

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Schönbrunn Palace

Schönbrunn Palace (Deutsch. Schloss Schönbrunn Шаблон:IPA) in Vienna

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Hofburg Imperial Palace

Hofburg Imperial Palace is a palace in Vienna, Austria, which has

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Belvedere (palace)

The Belvedere is a baroque palace complex built by Prince Eugene of

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Austrian Parliament Building

The Austrian Parliament Building, (Deutsch. Parlament or Hohes Haus,

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Melk Abbey

Melk Abbey or Stift Melk is an Austrian Benedictine abbey, and one of

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Pyramidenkogel

Pyramidenkogel is an Шаблон:Convert high mountain in Carinthia, Austr

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Grazer Schloßberg

The word 'Schloßberg' literally means 'castle mountain', which

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Kitzsteinhorn

The Kitzsteinhorn is a mountain in the main chain of the Alps in the

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Grossglockner

The Grossglockner (slovenščina. Veliki Klek, Deutsch. Großglockner; al

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Kaprun

Kaprun is a small alpine village in the district of Zell am See in the

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Karlskirche

Karlskirche (St. Charles's Church) is a baroque church located on the

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Krimml Waterfalls

Austria's largest waterfall.]]

හි ඇති සියලුම ආකර්ෂණීය ස්ථාන බලන්න
DO&CO Hotel Vienna

ආරම්භ කරමින් $319

Hotel Am Stephansplatz

ආරම්භ කරමින් $230

Hotel Royal

ආරම්භ කරමින් $243

Hotel Kaiserin Elisabeth

ආරම්භ කරමින් $203

City Pension Stephansplatz

ආරම්භ කරමින් $124

Graben Hotel

ආරම්භ කරමින් $229