රට

Azerbaijan

id767541230, farida සහ 105 වැඩි පිරිසක් මෙහි සිට ඇත
සිතියම පුළුල් කරන්න

Azerbaijan හි වඩාත් ජනප්‍රිය නගර

ඔක්කොම බලන්න ඔක්කොම බලන්න
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Old City (Baku)

Old City or Inner City (Azerbaijani: İçəri Şəhər) is the ancient histo

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Ateshgah of Baku

The Baku Ateshgah (Azerbaijani: Atəşgah from Persian: آتشگاه Atashgā

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Caspian Sea

The Caspian Sea is the largest enclosed body of water on Earth by

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Maiden Tower (Baku)

The Maiden Tower (Azerbaijani: Qız Qalası) is a tower in Old City, o

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Palace of the Shirvanshahs

Palace of the Shirvanshahs (or Shirvanshahs' Palace; azərbaycanca.

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Fountains Square, Baku

Fountains Square (Azerbaijani: Fəvvarələr meydanı) is a public squ

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Lake Göygöl

Goygol (Göygöl, literally 'the blue lake') is a glacial lake in A

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
National Library of Azerbaijan

The Mirza Fatali Akhundov National Library of Azerbaijan (Azeri:

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Туфандаг

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Gandzasar monastery

Gandzasar monastery (Հայերեն. Գանձասար) is an Armenian monastery situ

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Azerbaijan State Academic Opera and Ballet Theatre

The Akhundov Azerbaijan State Academic Opera and Ballet Theatre

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Heydar Aliyev Center

The Heydar Aliyev Center is a 57,500 m2 (619,000 sq ft)

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Nezami Mausoleum

The Nezami Mausoleum, built in honor of Nezāmī Ganjavī, stands just ou

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Momine Khatun Mausoleum

The Mausoleum of Momine Khatun (or Mu'mine Khatun) is located in

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Amaras Monastery

Amaras Monastery (Հայերեն. Ամարաս վանք) is one of the oldest Christian

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Azeri TV Tower

The Azeri TV Tower (Azerbaijani: Televiziya Qülləsi), built in 1996, i

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Gobustan Rock Art Cultural Landscape

Gobustan Rock Art Cultural Landscape or simply Gobustan (Azerbaijani:

හි ඇති සියලුම ආකර්ෂණීය ස්ථාන බලන්න
Boulevard Hotel Baku Autograph Collection

ආරම්භ කරමින් $110

12INN Bulvar Hotel

ආරම්භ කරමින් $69

Sun Rise Hotel

ආරම්භ කරමින් $0

Qafqaz Baku Hotel

ආරම්භ කරමින් $71

Boulevard Side Hotel

ආරම්භ කරමින් $77

Days Hotel Baku

ආරම්භ කරමින් $0