රට

Bahama Islands

Brent Faust, Bruce DC සහ 6 වැඩි පිරිසක් මෙහි සිට ඇත
සිතියම පුළුල් කරන්න

Bahama Islands හි වඩාත් ජනප්‍රිය නගර

ඔක්කොම බලන්න ඔක්කොම බලන්න
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Dolphin Encounters

Dolphin Encounters is a natural seawater dolphin facility located on

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Government House, The Bahamas

Government House is the official residence of the Governor General of

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Fort Fincastle

Fort Fincastle is a fort located in the city of Nassau on the island

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Fort Charlotte (Nassau)

Fort Charlotte is a British-colonial era fort built on a hill

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Dean's Blue Hole

Dean's Blue Hole is the world's deepest known blue hole with seawater.

හි ඇති සියලුම ආකර්ෂණීය ස්ථාන බලන්න
Graycliff Hotel

ආරම්භ කරමින් $289

British Colonial Hilton Nassau

ආරම්භ කරමින් $223

Holiday Inn Express & Suites Nassau

ආරම්භ කරමින් $127

Courtyard Nassau Downtown/Junkanoo Beach

ආරම්භ කරමින් $169

Holiday Inn Resort Nassau

ආරම්භ කරමින් $229

Towne Hotel

ආරම්භ කරමින් $90