රට

Bahrain

Alexander Sorokin, Chris Romas සහ 13 වැඩි පිරිසක් මෙහි සිට ඇත
සිතියම පුළුල් කරන්න

Bahrain හි වඩාත් ජනප්‍රිය නගර

ඔක්කොම බලන්න ඔක්කොම බලන්න
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Bahrain National Museum

The Bahrain National Museum (also referred to as National Museum of

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Bahrain International Circuit

The Bahrain International Circuit (Arabic: حلبة البحرين الدولية) i

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
King Fahd Causeway

The King Fahd Causeway (Arabic: جسر الملك فهد‎, Jisr al-Malik Fah

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Bahrain Fort

The Bahrain Fort (in Arabic: قلعة البحرين‎, transliterat

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Bahrain World Trade Center

The Bahrain World Trade Center (also called Bahrain WTC or BWTC) is a

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Al Fateh Mosque

The Al-Fateh Mosque (also known as Al-Fateh Islamic Center & Al

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Arad Fort

Arad Fort (Arabic: قلعة عراد‎; transliterated: Qal'at 'Arad) is a 15th

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Riffa Fort

Built by Sh.Salman Bin Ahmed ( al fateh) Al Khalifa, in 1812, Riffa

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Mountain of Smoke

The Mountain of Smoke (Arabic: جبل الدخان‎, Jabal ad Dukhan) is

හි ඇති සියලුම ආකර්ෂණීය ස්ථාන බලන්න
Swiss International Palace Hotel Manama

ආරම්භ කරමින් $78

Atlas Hotel

ආරම්භ කරමින් $265

Concord International Hotel

ආරම්භ කරමින් $32

Imperial Suites Hotel

ආරම්භ කරමින් $27

Aradous Hotel

ආරම්භ කරමින් $398

Middle East Hotel

ආරම්භ කරමින් $66