රට

Bangladesh

සිතියම පුළුල් කරන්න

Bangladesh හි වඩාත් ජනප්‍රිය නගර

ඔක්කොම බලන්න ඔක්කොම බලන්න
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Martyred Intellectuals Memorial

Martyred Intellectuals Memorial (Bengali:

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Nakhalpara Sapra Mosque

Nakhalpara Sapra Mosque is a mosque in Nakhalpara, Bangladesh.

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Bangladesh National Museum

The Bangladesh National Museum (Bengali: বাংলাদেশ জাতীয় যাদুঘর)

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Ahsan Manzil

Ahsan Manzil (Bengali: আহসান মঞ্জিল) was the official residential

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Star Mosque

Star Mosque (বাংলা. তারা মসজিদ; also known as Tara Masjid), is a mosqu

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Lalbagh Fort

Lalbagh Fort (Bengali: লালবাগ দূর্গ) (also known as 'Fort Aurangabad')

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Baitul Mukarram

Baitul Mukarram (বাংলা. বায়তুল মুকাররাম), (العربية. 'ب

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Kakrail Mosque

Kakrail Mosque (Bengali: Шаблон:Lang) is a mosque located near Ramna

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Dhakeshwari Temple

Dhakeshwari National Temple (বাংলা. ঢাকেশ্বরী

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Suhrawardy Udyan

Suhrawardy Udyan (Bangla: সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) formerly known as

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Chawk Mosque

Chawk Mosque (also Chawkbazar Shahi Mosque) in Dhaka, Bangladesh, is

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Mahasthangarh

Mahasthangarh (Bengali: মহাস্থানগড় Môhasthangôṛ) is the

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Khan Mohammad Mridha Mosque

The Khan Mohammad Mridha Mosque on Lalbagh road is situated less than

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Mosque City of Bagerhat

The Mosque City of Bagerhat is a formerly lost city, located in the

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Madhabkunda waterfall

Madhabkunda (Bengali: মাধবকুন্ড) is one of the largest waterfall

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Shishu Park

Shishu Park (বাংলা. ঢাকা শিশু পার্ক) is the only public

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
සෝමපුර මහා විහාරය

සෝමපුර මහා විහාරය (බෙංගාලි: সোমপুর মহাবিহার

හි ඇති සියලුම ආකර්ෂණීය ස්ථාන බලන්න
THE WESTIN DHAKA

ආරම්භ කරමින් $0

FARS Hotel & Resorts

ආරම්භ කරමින් $70

Asia Hotel & Resorts

ආරම්භ කරමින් $40

Blue house Apartment

ආරම්භ කරමින් $67

Hotel Pacific

ආරම්භ කරමින් $15

PAN PACIFIC SONARGAON DHAKA

ආරම්භ කරමින් $0