රට

Barbados

Eileen Cotter, Denis Kolesnikov සහ 3 වැඩි පිරිසක් මෙහි සිට ඇත
සිතියම පුළුල් කරන්න

Barbados හි වඩාත් ජනප්‍රිය නගර

ඔක්කොම බලන්න ඔක්කොම බලන්න
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Cathedral Church of Saint Michael and All Angels

The Cathedral Church of Saint Michael and All Angels (formerly The St.

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Nidhe Israel Synagogue

The Nidḥe Israel Synagogue (עברית. בית הכנסת נדחי ישראל Bet Knesset

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Mount Hillaby

The peak of Mount Hillaby is the highest point on the Eastern

හි ඇති සියලුම ආකර්ෂණීය ස්ථාන බලන්න
Radisson Aquatica Resort Barbados

ආරම්භ කරමින් $122

Sweetfield Manor Historic Inn

ආරම්භ කරමින් $206

Hilton Barbados Resort

ආරම්භ කරමින් $245

Savannah Beach Hotel

ආරම්භ කරමින් $245

Sugar Bay Barbados - All Inclusive

ආරම්භ කරමින් $339

Island Inn Hotel All-Inclusive

ආරම්භ කරමින් $357