රට

Belarus

Vladimir Tsvirko, Aliaksandr Salnikau සහ 391 වැඩි පිරිසක් මෙහි සිට ඇත
සිතියම පුළුල් කරන්න

Belarus හි වඩාත් ජනප්‍රිය නගර

ඔක්කොම බලන්න ඔක්කොම බලන්න
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
National Academic Big Opera and Ballet Theatre of the Republic of Belarus

The National Academic Big Opera and Ballet Theatre of the Republic of

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Brest Fortress

Brest Fortress (Belarusian: Брэсцкая крэпасць, ISO 9: Brèsckaâ krèpas

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Gorky Park (Minsk)

Gorky Park (парк Горького, центральный детский парк им. Макси

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Стела «Минск — город-герой»

Стела «Минск — город-герой» යනු සංචාරක ආකර්ෂණයකි, Monuments a

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Nesvizh Castle

Nesvizh Castel (беларуская. Нясьвіскі замак, Niasvižski zamak, polsk

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Belarusian National Arts Museum

The National Art Museum of the Republic of Belarus (Belarusian:

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Глубокое

__DISAMBIG__

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Аквапарк «Лебяжий»

Аквапарк «Лебяжий» යනු සංචාරක ආකර්ෂණයකි, Water parks, Minsk හි B

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Парк Перамогі (Мінск)

Парк Победы — один из парков в Минске.

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Лагойск (гарналыжны курорт)

Лагойск — гарналыжны цэнтар у Лагойскам раёне Менскай во

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Кафедральный собор Сошествия Святого Духа (Минск)

Кафедральный собор Сошествия Святого Духа — главный храм белорусского

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Yanka Kupala National Academic Theatre

National academic theatre of Yanka Kupala (Belarusian:

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Азатлыҡ майҙаны (Минск)

自由廣場(白俄羅斯語:-{Дворец Республики}-)是白俄羅斯首都明斯克市中心地

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Church of Saints Simon and Helena

Church of Saints Simon and Helena, Minsk (Belarusian: Касцёл святы

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Silichy

Silichy or Silichi (русский. Силичи, беларуская.

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Lake Narach

Lake Narach (Naroch) (беларуская. Нарач, Шаблон:IPA2, p

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Центральний ботанічний сад Національної академії наук Білорусі

Державна наукова установа «Центральний ботанічни

හි ඇති සියලුම ආකර්ෂණීය ස්ථාන බලන්න
President Hotel

ආරම්භ කරමින් $132

Europe Hotel

ආරම්භ කරමින් $162

Buta Hotel

ආරම්භ කරමින් $0

Victoria Hotel Monastyrski Minsk

ආරම්භ කරමින් $75

Monastyrski Hotel

ආරම්භ කරමින් $102

Garni Hotel

ආරම්භ කරමින් $66