රට

Bhutan

Ugyen Rinchen, Luiz Guilherme සහ 2 වැඩි පිරිසක් මෙහි සිට ඇත
සිතියම පුළුල් කරන්න

Bhutan හි වඩාත් ජනප්‍රිය නගර

ඔක්කොම බලන්න ඔක්කොම බලන්න
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
පාරෝ ටැග්සැංග්

ටැග්සැංග් පල්ෆ්හග් ආරාමය හි ප්‍රසිද්ධ නාමය පාරෝ ටැග්සැංග් (ටයිගර්ස්

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Memorial Chorten, Thimphu

The Memorial Chorten, also known as the Thimphu Chorten, is a chorten

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
National Museum of Bhutan

National Museum of Bhutan is a cultural museum in the town of Paro in

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Buddha Dordenma statue

Buddha Dordenma is a gigantic Shakyamuni Buddha statue under

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Dochula Pass

The Dochu La ( Dochu Pass, la means pass in Dzongkha) is a mountain

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Chelela Pass

Chele La (Chele Pass, la means pass in Dzongkha) is the highest

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Paro Airport

Paro Airport (IATA: PBH, ICAO: VQPR) is the only international

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Dechencholing Palace

Dechencholing Palace

හි ඇති සියලුම ආකර්ෂණීය ස්ථාන බලන්න
Hotel Norbuling

ආරම්භ කරමින් $56

Hotel River View

ආරම්භ කරමින් $90

Gakyil Thimphu

ආරම්භ කරමින් $39

Hotel Golden Roots

ආරම්භ කරමින් $40

Khamsum Inn

ආරම්භ කරමින් $51

Wangchuk hotel

ආරම්භ කරමින් $55